Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC43
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem prac nad nowym rozporządzeniem jest zwiększenie efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, które stanowią jeden z dwóch głównych środków przeciwdziałania zakłóceniom w dostawach, określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pastwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1323).
Obecnie obowiązujące rozwiązania nie pozwalają operatorom systemów gazowych (przesyłowego oraz dystrybucyjnych) na wykorzystanie ograniczeń w poborze gazu jako skutecznego narzędzia w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach tego paliwa. Zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń sporządzonymi przez operatorów na podstawie obowiązujących przepisów, w przypadku ewentualnego wprowadzenia takich ograniczeń możliwe jest jedynie znikome ograniczenie zużycie przez małą liczbę największych odbiorców. W konsekwencji ograniczenia te nie pozwalają na zapewnienie bezpiecznych dostaw gazu ziemnego do odbiorców chronionych, tj. m.in. w gospodarstwach domowych.
Konieczność opracowania nowego aktu prawnego związana jest także z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 25 października 2017 r. rozporządzeniem nr 2017/1938 dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, które zobowiązało państwa członkowskie do określenia definicji odbiorcy chronionego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zwiększenie efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego planowane jest poprzez:
- objęcie ograniczeniami w poborze większej grupy odbiorców, tj. wszystkich którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych;
- wprowadzenie, notyfikowanej w dniu 19 lutego 2018 r. do Komisji Europejskiej, polskiej definicji „odbiorcy chronionego”, który nie podlega ograniczeniom;
- zdefiniowanie na nowo stopni zasilania oraz zasad ich ustalania – odrębnie w stosunku do odbiorców, których moc przyłączeniowa jest większa lub równa 5,5 MWh/h i w stosunku do odbiorców o mniejszej mocy przyłączeniowej, tak aby w efekcie możliwe było osiągnięcie uzysku, który pozwoli na zagwarantowanie bezpieczeństwa paliwowego państwa;
- doprecyzowanie sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku ich podawania do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem;
- wykorzystywanie do określania stopni wartości wyrażanych w jednostkach energii.
Definicja „odbiorców chronionych”, którym zgodnie z projektowanym rozporządzeniem dostawy gazu ziemnego muszą być zapewnione, obejmuje:
1) odbiorców w gospodarstwach domowych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej;
2) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej małych lub średnich przedsiębiorstw, których moc umowna nie przekracza 710 kWh/h;
3) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, podstawowej opieki społecznej oraz służb ratunkowych i bezpieczeństwa, oświaty lub administracji publicznej;
4) instalacji systemów ciepłowniczych dostarczających energię cieplną odbiorcom, o których mowa w pkt 1-3.
Zagwarantowanie odbiorcom chronionym dostawy gazu ziemnego w zakontraktowanych ilościach, pomimo obowiązywania ograniczeń w jego poborze, będzie zapewnione dzięki przekazywaniu przez dostawcę gazu ziemnego do odbiorców chronionych właściwemu operatorowi lub przedsiębiorstwu energetycznemu informacji nt. ilości gazu ziemnego, która jest niezbędna do realizacji dostaw do jego odbiorców chronionych.
Projektowane rozporządzenie modyfikuje obecnie obowiązujący sposób ustalania stopni zasilania oraz zapewnia operatorom większą efektywność w ich wprowadzaniu w zależności od wielkości mocy umownej odbiorcy. W odniesieniu do odbiorców o mniejszej mocy umownej (poniżej 5,5 MWh/h) określone stopnie zasilania nie będą miały zastosowania.
W przypadku dziesiątego stopnia zasilania, w celu wyeliminowania możliwości zawyżania przez odbiorców poborów gazu ziemnego, projekt przewiduje, że minimalna godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, niepowodująca zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, odpowiadać powinna średniemu minimalnemu dobowemu poborowi gazu ziemnego w okresie jednego roku.
Projekt przewiduje także wprowadzenie jedenastego stopnia zasilania, tj. całkowitego ograniczenia poboru gazu ziemnego w krytycznej sytuacji, jeśli dostępne ilości gazu ziemnego nie będą pozwalać na pokrycie zapotrzebowania odbiorców chronionych.
Doprecyzowaniu ulega również sposób ogłaszania obowiązujących stopni zasilania, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku ich podawania do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem. Ponadto, oprócz obecnych komunikatów radiowych w programie I Polskiego Radia, informacje o obowiązujących stopniach zasilania będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych operatorów oraz przekazywane przez nich bezpośrednio podmiotom zlecającym świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego.
Projekt przewiduje, że ilości gazu ziemnego, o których mowa będzie w nowym rozporządzeniu wyrażone zostaną w jednostkach energii, zamiast w dotychczas stosowanych jednostkach objętości. Ma to na celu uniknięcie problemów z właściwą realizacją obowiązków związanych z mechanizmem wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry