Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID43
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015–2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany usprawnią realizację Programu i uporządkują uprzednie zapisy. Program zostanie dostosowany do zmieniającej się sytuacji i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez rozszerzanie zakresu przedmiotowego o wsparcie tworzenia klubów "Senior +".

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W oparciu o doświadczenia z realizacji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 w Edycji 2015, proponuje się wprowadzenie, w szczególności następujących zmian:
1) nadanie nowej nazwy programu „Senior +” ma na celu ujednolicenie nazw programów rządowych i jest związane z rozszerzeniem rodzaju placówek możliwych do dofinansowania o kluby „Senior +”,
2) uzupełnienie diagnozy zawartej w ocenie sytuacji Programu o najnowsze i aktualne dane statystyczne,
3) podwyższenie miesięcznego dofinansowania na 1 seniora z 200 zł do 250 zł w ramach kosztów funkcjonowania placówki Dziennego Domu „Senior +”, co przyczyni się do urealnienia stawek i zwiększenia zainteresowania samorządów udziałem w Programie,
4) zmiana określonego w Programie minimalnego standardu placówek i poziomu standardu zatrudnienia pracowników, czego efektem będzie zwiększenie możliwości dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb,
5) wprowadzenie nowej możliwości w ramach Programu – tworzenia Klubów „Senior +”, które będą stanowić uzupełnienie oferty programowej w związku z zapotrzebowaniem,
6) uaktualnienie wskaźników programu oraz terminów jego ewaluacji i rewizji.
Pozostałe zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny lub wynikają bezpośrednio z powyżej wskazanych zmian.
Oczekiwanym efektem proponowanych rozwiązań będzie dostosowanie programu do oczekiwań strony samorządowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry