Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD497
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała Rady Ministrów nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., RM-111-163-17), przewidującą realizację szeregu zamierzeń inwestycyjnych w celu stworzenia uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego (Centralnego Portu Komunikacyjnego), który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.
Sprawna realizacja Koncepcji wymaga usystematyzowania opisanej w Koncepcji sieci linii poprzez (dla linii planowanych) określenie ich numerów, nazwy (tzn. punktu początkowego, końcowego i ew. punktów pośrednich), przybliżonej długości, a następnie (dla linii planowanych i istniejących) ujęcie całej sieci linii, o której mowa w Koncepcji, w wykazie linii o znaczeniu państwowym, z uwagi na ich znaczenie gospodarcze i znaczenie dla spójności sieci kolejowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dzięki kompleksowemu ujęciu sieci linii kolejowych opisanej w zawartym w Koncepcji wykazie linii o znaczeniu państwowym – organy wydające decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym, a także instytucje zajmujące się finansowaniem inwestycji oraz wszyscy inni interesariusze będą w stanie sprawniej realizować zapisy Koncepcji, gdyż będą dysponować usystematyzowanym wykazem linii o znaczeniu państwowym, zgodnym z założeniami Koncepcji.
Inwestorzy infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.) uwzględnią w swoich regulacjach wewnętrznych treść znowelizowanego załącznika do rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.04.2019
do góry