BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r95125677239,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-okreslenia-limitu-swiadczen-rzec.html
2020-10-29, 03:57
Numer projektuRD121
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony Państwa został opracowany na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z ustawowym upoważnieniem przedmiotowe rozporządzenie jest wydawane corocznie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane limity nieruchomości w projekcie rozporządzenia są zamierzone do wykorzystania w 2017 r. w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Państwa. Przewidziane nieruchomości będą wykorzystywane przez organy administracji publicznej na potrzeby kwalifikacji wojskowej (w każdym roku kalendarzowym powoływanych jest około 400 powiatowych komisji lekarskich przeprowadzających kwalifikacje wojskowe). Z uwagi na sporadyczność korzystania z tej formy zabezpieczenia lokali dla wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich oraz pozostałych organów biorących udział w tych działaniach, koszty przedsięwzięcia nie powinny przekroczyć kwot ujętych w budżetach wojewodów. Środki finansowe na ten cel pokrywane są corocznie z budżetu państwa.

Natomiast planowane do pobrania w ramach świadczeń pojazdy samochodowe, przyczepy i maszyny przewiduje się wykorzystać w przypadku:
-  konieczności udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
-  przeprowadzania ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej.

Projektowane rozporządzenie stanowi oprzyrządowanie prawne do umożliwienia realizacji powyżej przywołanych zadań obronnych w 2017 r.
Przyjęte w projekcie limity określają maksymalną liczbę, której nie wolno przekroczyć w roku budżetowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
Rejestr zmian