Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD153
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązujące rozwiązania nie zapewniają kompleksowej i systematycznej kontroli sposobu wykonywania tego zawodu, gdyż ograniczone są do konkretnego postępowania sądowego, a tym samym nie pozwalają ocenić sprawności postępowania oraz prawidłowości podejmowanych czynności w szerszej perspektywie, w odniesieniu do innych praktykujących doradców, przy uwzględnieniu obszaru całego kraju.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, poprzedzone nowelizacją przepisów o upadłości konsumenckiej  z 2014 roku sprawiły, że w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba toczących się postępowań upadłościowych w zakresie upadłości konsumenckiej, finansowanych w dużej mierze ze środków Skarbu Państwa.
Ponadto wprowadzone regulacje poszerzyły możliwości przeprowadzania skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorców, a przez to uniknięcia upadłości wszędzie tam, gdzie kontynuowanie działalności gospodarczej ma uzasadnienie ekonomiczne.
Aktualny system licencjonowania pozwala przyjmować do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego osoby dobrze znające obowiązujące uregulowania z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ale nie daje gwarancji sprawnego przeprowadzenia postępowania dotyczącego dużego, złożonego biznesowo podmiotu, chociażby ze względu na brak wymogu wykazania ukierunkowanego doświadczenia przy uzyskiwaniu licencji.
Ponadto, obowiązujące rozwiązania nie zawierają kryteriów wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych, poza przypadkami w których aktywność wykaże odpowiednia grupa wierzycieli, dysponująca co najmniej 30 % wierzytelnościami (postępowania restrukturyzacyjne) albo odpowiednią uchwałę podejmie rada wierzycieli. Może to mieć szczególnie negatywne skutki w przypadku ogłoszenia upadłości lub potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie nadzoru nad zawodem doradcy restrukturyzacyjnego w ramach toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz zwiększenie przejrzystości i przewidywalności systemu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji w konkretnych postępowaniach w tym zapewnienie, że w najbardziej skomplikowanych i istotnych z punku widzenia gospodarki narodowej oraz rynku pracy sprawach do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka będą powoływane osoby o najwyższych kwalifikacjach i największym doświadczeniu.
Proponowane zmiany będą polegały na:
- wprowadzeniu niezależnego od sądów zwierzchniego nadzoru Ministra Sprawiedliwości;
- określeniu kryteriów wyznaczania doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach;
- wprowadzeniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
- wprowadzeniu listy przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy, w odniesieniu do których Minister Sprawiedliwości będzie posiadał uprawnienie do wskazywania kandydata do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.11.2017
do góry