Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD577
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak szczegółowych regulacji  określających wymagany poziom zabezpieczeń dla poszczególnych kategorii źródeł promieniotwórczych. Dotychczasowe przepisy nakładały na kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną ze źródłami promieniotwórczymi obowiązek zabezpieczenia źródeł przed ich uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych, jednakże nie określając poziomu zabezpieczeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jedynym możliwym rozwiązaniem opisanego problemu jest wydanie rozporządzenia, w którym  określone zostaną wymagania dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych, w tym poszczególnych poziomów zabezpieczeń, środków organizacyjno - technicznych zabezpieczeń oraz celów i funkcji zabezpieczeń. Projektowane rozporządzenie precyzyjnie określa poziom i sposób zabezpieczeń dla poszczególnych kategorii źródeł promieniotwórczych tym samym usuwa wątpliwości, które mogły powstawać przy interpretacji dotychczas obowiązujących przepisów odnośnie wymagań dotyczących sposobu i poziomu zabezpieczeń poszczególnych źródeł.
Projektowane rozporządzenie zostało w głównej mierze oparte na zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: „Security of Radioactive Sources Implementing Guide IAEA Nuclear Security Series No. 11, Wiedeń, 2009” oraz „Security in the Transport of Radioactive Material Implementing Guide IAEA Nuclear Security Series No. 9, Wiedeń, 2008”. Efektem zaproponowanych regulacji będzie zapewnienie lepszej ochrony źródeł promieniotwórczych oraz zwiększenie przejrzystości przepisów, a w konsekwencji zwiększenie ochrony radiologicznej zapewnianej osobom z ogółu ludności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry