Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD524
Tytuł

Projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Skutki wejścia w życie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.) od początku jej funkcjonowania były dogłębnie analizowane. Wnioski wyciągnięte na tej podstawie, jak również konieczność dostosowania rozwiązań ustawowych do obserwowanych nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, stały się przyczyną opracowania projektu nowej ustawy regulującej system ochrony informacji niejawnych w RP.
Przyjęcie w projektowanej ustawie nowych rozwiązań prawnych ma przede wszystkim na względzie wzmocnienie skuteczności działania systemu ochrony informacji niejawnych oraz doprecyzowanie i zracjonalizowanie rozwiązań przyjętych w aktualnie obowiązującej ustawie z 2010 roku.
Projektowana ustawa ma również na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r., sygn. SK 8/14.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych oraz zapewnienia jego spójności i funkcjonalności w projektowanej ustawie dokonano wielu zmian o znaczeniu zasadniczym dla prawidłowego i efektywniejszego funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych, a także tam, gdzie nie powoduje to żadnego zagrożenia dla systemu ochrony informacji niejawnych, wzmocniono pozycję obywatela względem państwa i jego organów jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
Poza doprecyzowaniem obowiązujących zasad i definicji pojęć oraz zmianami o charakterze redakcyjno-technicznym w projekcie wprowadzono nowe rozwiązania we wszystkich obszarach systemu ochrony informacji niejawnych, tj. organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwie osobowym, bezpieczeństwie informatycznym bezpieczeństwie fizycznym oraz bezpieczeństwie przemysłowym, przy zachowaniu wszakże najważniejszych założeń istniejącego systemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry