Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD391
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej.

W obecnym stanie prawnym fizjoterapeuci mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej zwykłej. Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującej od dnia 31 maja 2016 r. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505), zostały wprowadzone regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych. Jednak w części uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z wyżej wymienionymi samodzielnymi zawodami medycznymi. Dotyczy to braku możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Sytuacja jest niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania albo w zakładzie leczniczym innego podmiotu leczniczego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej przez odpowiednią zmianę przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz innych ustaw – w niezbędnym zakresie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew J. Król Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian