Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD449
Tytuł

Projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Od wielu lat do instytucji powołanych w celu zachowania tożsamości narodowej i opieki nad miejscami pamięci (m.in. dawna Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, wojewodowie) napływały zgłoszenia i apele dotyczące objęcia opieką grobów weteranów zmarłych z przyczyn naturalnych w okresie pokoju.
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych zapewnia ochronę prawną i opiekę Państwa grobom osób wymienionych w art. 1 ust 1:
1) poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego;
2) osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość;
3) sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych;
4) jeńców wojennych i osób internowanych;
5) uchodźców z 1915 r.;
6) osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.;
7) ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów;
8) osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, traktowane jako groby prywatne, rodzinne nie podlegają jakiemukolwiek ewidencjonowaniu, a obowiązujące przepisy nie przewidują systemowego wsparcia instytucji państwowych dla podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski zakłada:
1) utworzenie ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, którą prowadził będzie Prezes IPN;
2) umożliwienie ubiegania się przez:
a) fundacje, stowarzyszenie, kościoły lub związki wyznaniowe, innej osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, sprawujące opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski o przyznanie przez IPN dotacji, w celu sfinansowania albo dofinansowania sprawowania, przez te podmioty, zadań związanych z opieką nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
b) osoby fizyczne sprawujące opiekę nad grobem weteranów walk o wolność i niepodległość Polski o przyznanie przez IPN świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki.
Grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski w rozumieniu ustawy będą groby:
- osób które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych, powstaniach narodowych, w okresie od 1768 r. do 1963 r.,
- funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–1945, członków władz i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.10.2018
Rejestr zmian