Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC84
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym, a tym samym zapewnienie sprawnego prowadzenia procedur sądowych i administracyjnych przez sądy, prokuratury i organy administracji państwowej, z uwzględnieniem prawa uczestników postępowania do otrzymywania drogą pocztową rzetelnej informacji na każdym etapie postępowania, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji.
Jak wykazała praktyka pierwszych lat funkcjonowania ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), zasady zliberalizowanego rynku pocztowego nie sprawdziły się w pełni w odniesieniu do doręczania pism sądowych i prokuratorskich. Odnotowano szereg nieprawidłowości w doręczaniu tego rodzaju pism przez operatora prywatnego realizującego zamówienie na te usługi w latach 2014 – 2015, na podstawie wygranego przetargu. Zapewnienie sprawnego, skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych wymaga powierzenia tego zadania operatorowi wyznaczonemu, który z uwagi na wymogi, jakie spełnia  w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług powszechnych (odpowiednie procedury, infrastrukturę i zasoby ludzkie a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) jest tego najlepszym gwarantem.
Powierzenie doręczania przesyłek poleconych w procedurach sądowych lub administracyjnych wyznaczonemu przez państwo członkowskie podmiotowi lub podmiotom jest dopuszczone przepisami Art. 8 i recital 20 Dyrektywy 97/67 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług , z powodów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Ponadto, w celu ograniczenia możliwości nadużyć po stronie klientów z tytułu dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych niebędących powszechnymi, w szczególności w odniesieniu do przesyłek utraconych, proponuje się nowelizację przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  określających odpowiedzialność operatorów pocztowych w zakresie:
- utraty przesyłek z korespondencją,
- utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki rejestrowanej niebędącej przesyłką z korespondencją
poprzez zawężenie odpowiedzialności do przesyłek rejestrowanych, tj. przyjmowanych przez operatora i doręczanych za pokwitowaniem odbioru (obecnie odpowiedzialność ta dotyczy także przesyłek zwykłych). Dzięki temu rozwiązaniu operator pocztowy będzie miał możliwość weryfikacji faktu nadania reklamowanej przesyłki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się nowelizację ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe polegającą na dodaniu nowego art. 17a, zgodnie z którym doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu.
Projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawach określających szczególny tryb doręczeń pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych tj. Kodeks postepowania administracyjnego,, Kodeks postępowania cywilnego,, Kodeks postepowania Karnego, Ordynacja podatkowa, Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, których równoległe wprowadzenie jest warunkiem skuteczności proponowanego rozwiązania.
Konsekwencją proponowanej nowelizacji ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe będzie stosowanie dwóch rodzajów procedur przetargowych :
1. tryb niekonkurencyjny („z wolnej ręki”) w odniesieniu do zamówień na doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
2. tryby konkurencyjne w odniesieniu do pozostałej korespondencji sądów, prokuratur, urzędów itp.
Projektowana zmiana przepisów ustawowych będzie pociągała za sobą konieczność nowelizacji aktów wykonawczych wydanych na podstawie art 132 § 2 k.p.c  oraz art. 141 k.p.k.  Są to:
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1391)
Proponuje się nowelizację przepisów art. 88 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe określających odpowiedzialność operatorów pocztowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych niebędących powszechnymi w zakresie utraty, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki polegającą na zawężeniu odpowiedzialności:
- za utratę przesyłek z korespondencją (pkt 3),
- za utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki rejestrowanej niebędącej przesyłką z korespondencją
(pkt 1).
do przesyłek rejestrowanych, tj. przyjmowanych przez operatora i doręczanych za pokwitowaniem odbioru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w dniu 7 lutego 2017 r.
Przedstawione w ramach uzgodnień międzyresortowych uwagi dotyczyły negatywnych skutków proponowanych regulacji, tj. monopolizacji części rynku pocztowego (przesyłki polecone w procedurach sądowych, administracyjnych, skarbowych i na podstawie Ordynacji podatkowej) stanowiącej barierę dla rozwoju konkurencji na rynku pocztowym i znacznego zwiększenia kosztów nadawania ww. przesyłek w porównaniu do wartości dotychczasowych kontraktów na doręczanie pism sądowych zawartych w drodze przetargu na lata 2013-2015 z-PGP i InPost oraz na lata 2016-2018 z Pocztą Polską SA.
Uzgodnienie projektu wymagałoby wprowadzenia przepisów stanowiących mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem opłat za przesyłki sądowe i administracyjne nadawane w ramach prawa wyłącznego operatora wyznaczonego Poczty Polskiej SA. Tymczasem Zarząd Poczty Polskiej negatywnie ustosunkował się do wszelkich obostrzeń regulacyjnych w tym zakresie wskazując, że negatywnie wpłynęłoby to na sytuacje ekonomiczną Spółki, wobec nałożonego w drodze ustawy obowiązku świadczenia usług powszechnych, aktualnych warunków rynkowych i sytuacji Poczty Polskiej (spadek bezrobocia, oczekiwania płacowe, uruchamianie nowych lub poprzednio zlikwidowanych placówek pocztowych).
W tej sytuacji podjęto decyzję o rezygnacji z prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw ( UC84).

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.03.2018
do góry