Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD380
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób - wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 mln mieszkań.
Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w ich granicach. Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy - Kodeks cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania gruntem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą. W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu - spółki akcyjnej - działającej pod firmą „Polskie Domy Drewniane” (zwanej dalej „PDD S.A.”) i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Utworzona spółka będzie inwestorem realizującym inwestycje, mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna].
Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.10.2018
Rejestr zmian