Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID252
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z informacją Ministra Finansów o konieczności dokonania blokady wydatków budżetu państwa na rok 2019 w trybie przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w tym w części budżetowej 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian przedmiotowych uchwał Rady Ministrów w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie 39%, co oznacza ograniczenie wydatków finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 9 557 tys. zł do kwoty 5 837 tys. zł
(tj. o kwotę 3 720 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr  21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” w zakresie określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 39% i rekalkulacji wydatków ogólnych na program.
W każdym zadaniu programu realizowanym w bieżącym roku dokonane zostaną zmiany merytoryczne umożliwiające ich wykonanie w ostatnim roku realizacji programu, tj. roku 2019, w stosunku do obniżonego poziomu finansowania.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego do kwoty 43 835 000 zł), w załączniku nr 1 do uchwały nr 21/2015 osiągniętych w 2019 celów badania w poszczególnych zadaniach programu oraz zmianę mierników monitorowania realizacji prac programu wieloletniego (zmiana docelowa wartości mierników w roku 2019).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.09.2019
Rejestr zmian