BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9033726197,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-Kodeks-.html
2020-10-29, 02:26
Numer projektuUC158
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2018/1910, oraz wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.
W ustawie o VAT zostaną też zawarte zmiany wynikające z rozporządzenia wykonawczego 2018/1912, mające charakter dostosowujący (rozporządzenie ma bowiem zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego). Obowiązek implementacji dyrektywy 2018/1910 do krajowego porządku prawnego upływa z dniem 1 stycznia 2020 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zmierza do usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT w niżej wymienionych obszarach:

 1. wprowadzenia uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-of stock w handlu transgranicznym;
 2. zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych (modyfikacja dotychczasowych rozwiązań dotyczących transakcji łańcuchowych obowiązujących obecnie w ustawie o VAT);
 3. uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 4. wskazania dowodów (dokumentów) wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym zakresie przepisy ustawy o VAT zostaną dostosowane do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego 2018/1912);
 5. zniesienia limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę (w tym zakresie przepisy ustawy o VAT realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski).

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie
 1. Projektowana ustawa wprowadza procedurę magazynu typu call-of stock (o której mowa w dyrektywie 2018/1910), odnoszącą się do sytuacji, w której w chwili transportu (wysyłki) towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia. Obecnie
  w państwach, które nie wprowadziły w swoich przepisach procedury magazynu takiego typu, prowadziło to do zaistnienia zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotową dostawę (w państwie członkowskim wyjścia towarów) oraz zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie (w państwie członkowskim przybycia towarów), a następnie „krajowej” dostawy w państwie członkowskim przybycia. Powyższe wymagało od dostawcy dokonania stosownej identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim przybycia towarów. Dzięki wprowadzeniu jednolitej w ramach UE procedury magazynu typu call-of stock, takie transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0%) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia. Ustawa o VAT przewiduje obecnie szczególne regulacje dotyczące magazynu konsygnacyjnego, który – co do zasady, spełnia przesłanki uznania go za magazyn typu call-of stock. Dyrektywa 2018/1910 wprowadza jednak przepisy, które w pewnym zakresie różnią się od tych, które funkcjonują obecnie w polskich przepisach dotyczących VAT (m.in. ww. dyrektywa kształtuje tę instytucję szerzej, np. uwzględniając działalność handlową, wprowadzając instytucję substytucji) i związku z tym konieczne jest dokonanie w tym zakresie zmian w ustawie o VAT.
 2. Projektowana ustawa modyfikuje zasady związane z analizowaniem warunków dostawy przy transakcjach łańcuchowych poprzez wprowadzenie reguły ogólnej, zgodnie z którą transakcją ruchomą (czyli transakcją w ramach dostaw łańcuchowych, której można przypisać cechy transakcji wewnątrzwspólnotowej, której przysługuje stawka 0% VAT) będzie transakcja, w której nabywcą jest podmiot pośredniczący (przy czym podmiot pośredniczący to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca i ostatni w kolejności nabywca). Wyjątkiem od tej reguły (domniemania) będzie przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez ww. podmiot pośredniczący, pod warunkiem że podmiot ten przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.
 3. Projektowana ustawa wprowadza, w odniesieniu do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) do dostawy towarów w handlu wewnątrzwspólnotowym, wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%). Ponadto projektowana ustawa wprowadza obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanki materialnej,
  w przypadku niespełnienia której zwolnienie (stawka 0%) nie będzie miało zastosowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawca uzasadni, że działał w dobrej wierze.
 4. Projektowana ustawa przewiduje odwołanie do rozporządzenia wykonawczego 2018/1912, które szczegółowo wskazuje kryteria dowodowe odnośnie dokumentów umożliwiających zastosowanie zwolnienia (stawki 0%) do dostaw towarów w ramach niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych (zmiana o charakterze dostosowawczym)

  Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie oraz w niektórych obszarach uszczelnienie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do transakcji  transgranicznych.
 5. Projektowana zmiana w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym przewiduje zniesienie określonego w art. 127 ust. 6 ustawy limitu obrotów, od którego uzależniona jest  możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę. Obecnie sprzedawcy mogą dokonywać samodzielnie zwrotu podatku podróżnym, od towarów nabytych u tego sprzedawcy, pod warunkiem osiągnięcia obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400.000 zł.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian