Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID214
Tytuł

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2019/2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja unijnej strategii „Europa 2020” zakłada coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform (KPR), wdrażających tę strategię na poziomie państw członkowskich UE. Aktualizacji dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, czyli procesu zarządzania politykami gospodarczymi państw UE, zgodnie z którym państwo członkowskie jest zobowiązane w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., a Aktualizacja KPR 2012/2013, Aktualizacja KPR 2013/2014, Aktualizacja KPR 2014/2015, Aktualizacja KPR 2015/2016, Aktualizacja KPR 2016/2017, Aktualizacja KPR 2017/2018, Aktualizacja KPR 2018/2019 odpowiednio – 25 kwietnia 2012 r., 30 kwietnia 2013 r., 22 kwietnia 2014 r., 28 kwietnia 2015 r., 26 kwietnia 2016 r., 25 kwietnia 2017 r., 23 kwietnia 2018 r. KPR pokazuje jak Polska, w perspektywie do roku 2020, realizować będzie krajowe zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”. W Aktualizacji KPR 2019/2020 znajdzie się zbiór działań ministerstw i urzędów centralnych przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania dokumentu, zmierzających do osiągania podstawowych celów strategii „Europa 2020” lub przyczyniających się do realizacji priorytetów gospodarczo – społecznych rządu.  Jednocześnie Aktualizacja KPR 2019/2020 zawierać będzie, zgodnie z wymogami Semestru europejskiego, informacje nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE 13 lipca 2018 r. (ang. Country Specific Recommendation), odpowiedź na główne wyzwania gospodarcze Polski określone przez KE w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2019”.

Nowym elementem Aktualizacji KPR 2019/2020 będzie odpowiedź na wskazane przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2019” (publikacja dokumentu zapowiedziana na  27 lutego 2019 r.  wyzwania inwestycyjne Polski, szczególnie istotne w kontekście negocjacji kolejnego budżetu UE. Ujęcie w Aktualizacji KPR 2019/2020 aspektu inwestycji wynika z wytycznych   dla Semestru europejskiego 2019, polegających na ściślejszym powiązaniu dokumentów Semestru z programowaniem w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027.  Aktualizacja KPR będzie również pokazywać zaangażowanie partnerów społeczno – gospodarczych w kluczowych etapach Semestru Europejskiego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Ociepa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.04.2019
do góry