BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r89619356,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-spr.html
2020-10-29, 02:12
Numer projektuRD513
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie ma na celu skrócenie terminu przesyłania sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie. Skrócenie to wynika z konieczności kontrolowania limitów krajowych w sektorze rolnictwa (podstawowej produkcji produktów rolnych) oraz w sektorze rybołówstwa. Skrócenie okresu przesyłania sprawozdań będzie miało wpływ na organizację pracy podmiotów udzielających pomocy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itd.). Ponadto skrócenie terminu spowoduje uzyskanie szybszej informacji o wykorzystaniu limitów krajowych w produkcji podstawowej oraz rybołówstwie, tym samym spowoduje szybsze ogłoszenie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystanym limicie oraz konieczności zaprzestania udzielania pomocy de minimis w sektorach, których będzie to dotyczyć.
W zakresie sektora produkcji podstawowej produktów rolnych zastosowanie ma rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.), natomiast w sektorze rybołówstwa rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na życie społeczne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań zawartych w projektowanym rozporządzeniu jest skrócenie terminu przesyłania sprawozdań z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
W zmienianym rozporządzeniu termin przesyłania sprawozdań z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wynosi 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie została udzielona.
W projektowanym rozporządzeniu proponowanym środkiem realizacji istoty rozwiązań jest skrócenie terminu  przesyłania sprawozdań z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do 3 dni od dnia następującego po dniu udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian