Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC83
Tytuł

Projekt ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej przesłanego pismem z dnia 8 sierpnia 2011 r. (COMP/F5/PO/ae-D*2011/075677) dotyczącego notyfikowanego środka pomocowego: NN 48/2010 (ex N 460/2008).
Stanowisko to wskazuje następujący zakres niezbędny do uregulowania w ustawie w celu zapewnia prawidłowego stosowania przepisów w zakresie pomocy publicznej w stosunku do regulacji UE:
- rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów członkowskich UE,
- ograniczenie w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis,
- usunięcie mechanizmu wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji,
- uchylenie przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Konieczność zwiększenia efektywności wykorzystania Funduszu Żeglugi Śródlądowej wynika także z opracowania zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. „Ocena funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej w latach 2002-2010. Propozycja zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie funduszu" zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w 2010 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane w projekcie nowej ustawy zmiany przewidują:
- rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów członkowskich UE,
- ograniczenie w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis,
- usunięcia mechanizmu wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji,
- uchylenie przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Proponuje się również dokonanie korekty redakcyjno-legislacyjnej, polegającej na usunięciu przepisów, które wygasły w związku z członkostwem Polski w UE (w celu czytelniejszego układu aktu) - ujętych w art. 24 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
Celem będzie w szczególności dostosowanie przepisów do stanowiska KE oraz zwiększenie efektywności wykorzystania środków Funduszu (m.in. przez rozszerzenie listy beneficjentów), a także wprowadzenie mechanizmu częściowych umorzeń kredytów preferencyjnych, w zależności od wieku kupowanego bądź remontowanego statku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.07.2019
do góry