Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID179
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. wymaga przyjęcia przez Radę Ministrów: Uchwały Nr ……/2018 Rady Ministrów z dnia ….. 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……. 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Podstawą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w 2017 r. była Uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).
W 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu pomocy uczniom w ustawie budżetowej na rok 2017 zaplanowało kwotę 13.000.000 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. Łączna kwota uruchomionych w 2017 r. środków na dotacje dla poszczególnych województw i ministerstw wyniosła 9.763.819 zł.
Należy podkreślić, że Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała wprowadzi w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”, który umożliwi realizację dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczynających w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach, szkołach przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych, szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ponadto, program obejmie pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 uczniów klas III szkół podstawowych będących uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).
Projektowane regulacje umożliwiają dofinansowanie podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szacuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 34 tys. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Celem programu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników albo materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Na realizację programu w 2018 r. zaplanowano 18 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica".

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarzena Machałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 września 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.10.2018
do góry