Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID226
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stosownie do zapisów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który został przyjęty w drodze uchwały Rady Ministrów we wrześniu 2016 r., konieczne jest dokonanie oceny wyników wdrożenia założeń Programu po dwóch latach jego obowiązywania oraz przygotowywanie aktualizacji dokumentu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ma na celu dostosowanie jego założeń do zmian zachodzących w otoczeniu oraz realizację wniosków wynikających z ewaluacji Programu, przeprowadzonej w 2018 r. W związku z tym zaproponowano nową formułę dokumentu oraz jego zakresu przedmiotowego. Na nowo zdefiniowano cele PZIP na poziomie celu głównego i celów szczegółowych, rezygnując równocześnie z określania celu strategicznego i celów szczegółowych. Realizacji tych celów podporządkowano cały układ logiczny dokumentu, wskazując konkretne działania  na rzecz realizacji celu PZIP, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 1 do dokumentu. W wyniku analizy dotychczasowego sposobu realizacji PZIP oraz osiągniętych rezultatów zdecydowano o rezygnacji z listy rekomendowanych usług publicznych oraz Planu Działań Ministra Cyfryzacji w treści dokumentu. Jednocześnie podjęto decyzję o przygotowaniu Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu, zaprojektowanego jako Załącznik nr 2 do PZIP, który zostanie przygotowany we współpracy z wszystkimi resortami.
Określony dla Programu cel główny obejmuje szeroką perspektywę usprawnienia funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych i zmianę sposobu działania stosownie do możliwości jakie stwarza technologia, a jego osiągnięcie zakłada się przy uwzględnieniu czterech celów szczegółowych.
Realizację działań służących osiągnięciu celów Programu zakłada się w ramach czterech kierunków interwencji:
- tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych technologii podnoszących konkurencyjność gospodarki, który jest działaniem dotychczas nie realizowanym w ramach PZIP. Uwzględnienie tego działania jest koniecznością z uwagi na rosnące znaczenie technologii cyfrowych w gospodarce, przy równoczesnym braku właściwego dokumentu strategicznego o charakterze wykonawczym na poziomie rządu, kierunkującego działania w tym obszarze. Główny nacisk zostanie położony na budowę właściwych relacji z sektorem TIK, sprzyjającym tworzeniu standardów stosowania technologii cyfrowych, a także tworzenie przyjaznego przedsiębiorcom z branż IT otoczenia prawnego, stanowiącego jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego;  
- implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej, w ramach którego podejmowane będą kroki w celu dalszego porządkowania zaplecza administracji publicznej oraz przygotowywania podstawowych narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych sług publicznych;
- rozwój cyfrowych usług publicznych, które wymagają zaplanowanych i systematycznych działań, których rezultatem będzie wysoka jakość cyfrowych usług publicznych, chętnie wykorzystywanych przez obywateli. Zostanie to osiągnięte dzięki uporządkowaniu sposobu tworzenia i świadczenia usług z użyciem narzędzi sprzyjających wygodzie ich wykorzystaniu, tj. jednemu punktowi dostępu do usług, jednolitemu sposobowi identyfikacji oraz systemowi e-doręczeń;
rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK, stanowiący konieczny, stały element działań na rzecz cyfryzacji kraju. Wysoki poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa, znajdujących się obecnie wśród kluczowych umiejętności obywateli. Wysokiej klasy specjaliści TIK stanowią o poziomie rozwoju branży IT danego kraju, a co za tym idzie rozwoju całej gospodarki i wysokiego poziomu jej konkurencyjności. Działania zostaną skierowane również na podnoszenie umiejętności cyfrowych pracowników administracji publicznej, co przełoży się na usprawnienie jej funkcjonowania.
Postęp w realizacji Programu, w tym stanowiącego jego integralną część planu działań wszystkich resortów, będzie podlegał stałemu monitoringowi w ramach systemu monitorowania ustalonego dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz dziewięciu strategii sektorowych. Efekty Programu będą również monitorowane w oparciu o ustalone wskaźniki, które stanowią dane dostępne z aktualnie prowadzonych zarówno w Polsce jak i na poziomie europejskim badań, tj.:
1. Udział sektora TIK w PKB Polski
2. Poziom Zorientowania na użytkownika e-usług
3. Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną
4. Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
5. Odsetek osób posiadających Profil Zaufany
6. Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe.
Program wskazuje także na źródła finasowania, z których mogą być pozyskiwane środki finansowe na realizację przewidzianych w nim działań, w tym zarówno krajowe środki publiczne jak i pochodzące z programów zagranicznych. W tej kwestii założenia programu nie ulegają zmianie w stosunku do obecnie obowiązującego PZIP z 2016 r.
Wśród najważniejszych źródeł finansowania działań w ramach PZIP wskazano II oś Priorytetową Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd oraz III oś priorytetowa programu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Uzupełniającymi źródłami finansowania Programu, w miarę możliwości, będą mogły być również inne mechanizmy,  w tym Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, instrument „Łącząc Europę”, program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), czy program „Horyzont 2020” (ang. Horizon 2020). Ponadto przygotowywana obecnie perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027, zakłada powołanie kolejnego instrumentu finansowego, który w kolejnych latach będzie wspierał obszar cyfryzacji w Państwach Członkowskich. Instrumentem tym będzie Program Cyfrowa Europa (ang. Digital Europe Programme), który zakłada zapewnienie środków finansowych dla podmiotów publicznych i prywatnych oraz instytucji badawczych, na potrzeby rozwoju nowoczesnych technologii oraz innowacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
Środki przeznaczane na utrzymanie rezultatów projektów oraz dostosowywanie systemów informatycznych do zmian prawnych, technologicznych i organizacyjnych zachodzących w otoczeniu powinny pochodzić z bieżących wydatków wszystkich zainteresowanych resortów w ramach corocznego budżetu.
Zakłada się, że w efekcie przeprowadzenia zaplanowanych w ramach Programu działań polski sektor TIK, funkcjonujący w przyjaznym otoczeniu prawnym, przy wsparciu instytucji publicznych, będzie w stanie konkurować z rynkami europejskim i światowym, a realizacja zakładanych celów Programu przełoży się na:
- szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dla wykorzystania potencjału technologii cyfrowych
- poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu zorientowanego na odbiorcę, personalizowanego i wielokanałowego kontaktu z urzędem,
- zapewnienie łatwego i szerokiego dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, jak i możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej,
- podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informatyzacją państwa oraz usprawnieniu współpracy instytucji publicznych, a także zapewnieniu uczestnictwa partnerów biznesowych i społecznych w tym procesie,
- podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki uporządkowaniu zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, opracowaniu i wdrożeniu AIP oraz standaryzacji świadczenia usług,
- lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej i gospodarce,
- podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji oraz zwiększeniu partycypacji cyfrowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. z uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.09.2019
do góry