Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC165
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany ustawy – Prawo energetyczne wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (dalej „dyrektywa gazowa”).
Zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą mają zapewnić, aby zasady mające zastosowanie do gazociągów łączących państwa członkowskie miały również zastosowanie, w obrębie Unii, do gazociągów do i z państw trzecich. Ma to zapewnić spójność ram prawnych w Unii, a jednocześnie powinno pozwolić uniknąć zakłóceń konkurencji na wewnętrznym rynku energii w Unii i negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw. Zwiększy to również przejrzystość i zapewni pewność prawa dla uczestników rynku, w szczególności inwestorów w infrastrukturę gazową i użytkowników systemu, w odniesieniu do mającego zastosowanie systemu prawnego.

Termin implementacji dyrektywy upływa 24 lutego 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa pozwoli dostosować regulacje krajowe do nowych przepisów prawa UE. Koniecznym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, które dotychczas nie przesądzało, że przepisami III pakietu energetycznego objęte są, oprócz połączeń gazowych między państwami członkowskimi UE, również te łączące rynek UE z państwami trzecimi drogą morską, co stanowiło istotę przyjętej w kwietniu dyrektywy.  
Podstawowym planowanym narzędziem interwencji jest wprowadzenie definicji gazociągu międzysystemowego z państwem trzecim, a wskutek tego potwierdzenie obowiązywania przepisów ustawy na gazociągi z państwami trzecimi tak na terytorium jak i w morzu terytorialnym RP, zgodnie z treścią dyrektywy.
Ponadto, celem dostosowania prawa energetycznego do powyższej zmiany, planowana jest nowelizacja obowiązujących przepisów w zakresie:
- zwolnienia przedsiębiorstwa z obowiązku świadczenia usług, gdy wniosek dotyczy nowej infrastruktury;  
- obowiązku przekazania Prezesowi URE informacji o zawarciu porozumień technicznych w kwestiach dotyczących eksploatacji gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi, spoczywającym na operatorze systemu przesyłowego;
- kompetencji Prezesa URE w zakresie współpracy z odpowiednimi organami państw członkowskich UE i państw trzecich w odniesieniu do gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi i gazociągów kopalnianych.

W efekcie planowane zmiany poskutkują stosowaniem odpowiednich przepisów dotyczących m.in. dostępu stron trzecich, uregulowania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości do wszystkich gazociągów – również pochodzących z państw trzecich drogą morską oraz zapewnią Prezesowi URE podstawę działania w ramach konsultacji i współpracy z opisanymi wyżej organami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry