BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r8778790702362,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow-realizuj.html
2020-10-23, 13:40
Numer projektuUD532
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W kontaktach z administracją, obywatele realizują szereg spraw i obowiązków wymagających przestrzegania terminów i procedur, o których niejednokrotnie nie pamiętają, bądź umykają one ich uwadze. Nieterminowe załatwienie sprawy urzędowej przez obywateli nierzadko wiążę się dla nich z negatywnymi konsekwencjami, a niwelowanie ich skutków bywa znacznie bardziej czasochłonne i uciążliwe w porównaniu do załatwienia sprawy w terminie. Brakuje obecnie mechanizmów, które ułatwiałyby obywatelowi sprawne i terminowe załatwianie swoich spraw.

Obywatele, co prawda przy okazji realizacji różnych spraw urzędowych są proszeni o pozostawienie danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy adres email, które są wykorzystywane przez urzędników, ale tylko w danej sprawie. Wdrożenie rejestru danych kontaktowych umożliwi przekazanie obywatelowi informacji i ułatwi szybki kontakt w przypadku wątpliwości organu, powstałych w toku realizacji sprawy lub konieczności poinformowania obywatela o statusie sprawy czy upływie terminu. Częstym problemem jest sytuacja, w której organy administracji mimo woli nawiązania kontaktu z obywatelem nie posiadają informacji na temat środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających świadczenie usług informacyjnych.

Istotny jest dodatkowo aspekt związany z gromadzeniem danych kontaktowych tego samego rodzaju w niezależnych rejestrach – zdarza się bowiem, że dane te się od siebie różnią. Wynika to często z nieumyślnych pomyłek następujących podczas zbierania informacji, bądź pozostawiania każdorazowo innych danych kontaktowych. Dlatego wiele informacji czy komunikatów wynikających z realizacji spraw administracyjnych nie jest wysyłanych do obywatela ze względu na brak jednego centralnego rejestru, w którym gromadzone mogłyby być dane kontaktowe. Obecnie dane są zbierane w rejestrach dziedzinowych i wykorzystywane tylko do realizacji konkretnej sprawy. Jak się okazuje w późniejszych sprawach obywatel zwykle nie ma możliwości aktualizacji swoich danych kontaktowych – zwłaszcza w postaci elektronicznej (np. korzystając z e-usługi).

Kolejnym problemem, który należy rozwiązać jest gromadzenie w różnych rejestrach publicznych tych samych danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, itd.). Praktyką jest ponadto, że organy prowadzące te rejestry oczekują od obywatela dostarczenia takich samych danych (lub dostarczenia zaświadczeń na potwierdzenie ich prawdziwości), mimo, iż dane te zostały już zgromadzone i są przetwarzane przez inne organy administracji publicznej. Takie działanie organów administracji publicznej jest nieuzasadnionym obciążeniem obywatela dodatkowymi obowiązkami. Ponadto zobowiązywanie obywateli do przenoszenia danych pomiędzy organami administracji publicznej znacznie wydłuża prowadzone postępowania przez administrację publiczną, w stosunku do wariantu, w którym przekazywanie niezbędnych danych następowałoby w czasie rzeczywistym pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej. Wskazać w tym miejscu należy, że już obecnie znaczna część rejestrów publicznych przetwarzających dane osobowe osób fizycznych pobiera dane z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, natomiast nie traktuje tych danych, jako źródła aktualizacji tych rejestrów.

Problemem wymagającym rozwiązania jest również usprawnienie pozyskiwania przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego. Obecnie wniosek taki składany jest osobiście (co wiąże się z koniecznością stawiennictwa w urzędzie) lub online, za pośrednictwem e-usługi. Wniosek taki każdorazowo jest rozpatrywany przez urzędnika stanu cywilnego, co wiąże się z koniecznością oczekiwania na odpis.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja zakłada:

1. Stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym dane rejestrowane są w czasie rzeczywistym. Rejestr danych kontaktowych będzie odpowiedzą na problemy wskazane w części 1.

Dane kontaktowe będą przekazywane przez Obywateli do rejestru dobrowolnie, na podstawie zgody zainteresowanych. Wprowadzenie, modyfikacja oraz usunięcie danych będzie mogło być dokonane samodzielnie przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi elektronicznej oraz przez organ administracji publiczną przy okazji realizacji spraw na rzecz tej osoby. Rejestr będzie pozwalał na realizację elektronicznych usług administracji publicznej o charakterze informacyjnym.

RDK zostanie zaprojektowany i zaimplementowany, jako rejestr centralny, włączony w system rejestrów państwowych, skupiający następujące dane kontaktowe obywatela:

       - adres e-mail;

       - numer telefonu kontaktowego;

       - oraz w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń.

Wdrożenie RDK przyniesie liczne korzyści dla obywateli w postaci ułatwienia i przyspieszenia załatwienia spraw urzędowych oraz pomocy w uniknięciu negatywnych konsekwencji wynikających z niezałatwienia sprawy lub nieterminowego załatwienia sprawy. Dane kontaktowe obywateli gromadzone będą w jednym referencyjnym rejestrze. Obywatel będzie miał możliwość wprowadzenia oraz aktualizacji swoich danych zarówno poprzez e-usługę jak i podczas wizyty w urzędzie – takie podejście daje obywatelowi możliwość wyboru najdogodniejszej dla niego w danym momencie ścieżki postępowania. Rejestr gromadzący dane kontaktowe będzie charakteryzował się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązanie zapewni spójny, logiczny i sprawny system informacyjny państwa, co wpłynie bezpośrednio na podniesienie efektywności i komfortu komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelem. Dodatkowo dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych czy Rejestr Dokumentów Paszportowych) służących do notyfikowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych dotyczących obywatela. Należy podkreślić, iż RDK będzie narzędziem wykorzystywanym na potrzeby realizacji usług administracji publicznej. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, jest zbiorem otwartym, który zgodnie z założeniem projektodawcy będzie się systematycznie powiększał, adekwatnie do potrzeb i możliwości organów administracji publicznej. Stąd też projekt, w obecnym brzmieniu, na tym etapie prac zawiera jedynie przepisy ogólne dotyczące funkcjonowania i wykorzystania RDK, nie zawiera zaś przepisów przesądzających o konkretnym zbiorze usług elektronicznych, jakie będą mogły być świadczone z wykorzystaniem danych kontaktowych przetwarzanych w tym rejestrze.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania umożliwi administracji pełnienie roli służebnej wobec obywatela, w zakresie wychodzenia z inicjatywą informacyjną, która pozwoli obywatelom na uniknięcie negatywnych konsekwencji wynikających z niedopełnienia nałożonych na niego obowiązków. Jest to zmiana oczekiwana społecznie, organy nie tylko będą stawiać wymagania względem obywateli, ale także wspomagać w realizacji spraw. Jakkolwiek organy administracji starają się podejmować takie działania, to częstym problem jest brak informacji odnośnie środków komunikacji elektronicznej przy użyciu których takie usługi informacyjne mogłyby być świadczone. Stąd też planuje się wdrożenie przedmiotowego centralnego rejestru publicznego, do którego obywatel mógłby przekazać swoje dane kontaktowe, wyrażając tym samym zgodę na świadczenia na jego rzecz wyżej wspomnianych usług informacyjnych.

RDK będzie rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W związku z powyższym do funkcjonowania RDK zastosowanie będą mieć minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), w którym określone zostały między innymi wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

 Ponadto, dane w RDK będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą.

W ramach projektu Rozwoju systemu rejestrów państwach określono liczbę obywateli udostępniających dane kontaktowe administracji na 2 mln.

2. W celu zapewnienia referencyjności danych w rejestrach publicznych wprowadzenie przepisu nakładającego na organy publiczne obowiązek rejestracji danych osobowych osób   fizycznych na podstawie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL. Ponadto nałożony zostanie na organy prowadzące rejestry publiczne, które pobierają dane z rejestru PESEL w związku z realizacją zadań ustawowych, obowiązek aktualizacji danych w tych rejestrach na podstawie danych z rejestru PESEL. Ma to na celu wyeliminowanie funkcjonowania w różnych rejestrach tej samej osoby pod wieloma różnie zapisanymi danymi określonego rodzaju i konieczności potwierdzania czy aktualizacji danych przez obywateli.

3. Umocowanie w ustawie systemu rejestrów państwowych, stanowiącego rozwiązanie organizacyjno-techniczne służące do utrzymywania rejestrów publicznych. Ze względu na fakt, iż rozwiązanie będzie cechowało się częstymi zmianami technologicznymi, m.in. z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych, standardy technologiczne utrzymania i wymiany danych określone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4. W celu ułatwienia uzyskania przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego wprowadzona zostanie możliwość pobrania odpisu przez obywatela, za pomocą dedykowanej do tego celu usługi elektronicznej, bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie przez środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego wydawanego z dowodem osobistym, pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego w usłudze elektronicznej. Usługa elektroniczna będzie przewidywała możliwość dokonanie opłaty za wydanie odpisu. Odpisy stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, a opłata skarbowa za wydanie odpisu będzie stanowiła dochód organu, który sporządził akt stanu cywilnego, a nie tak jak w przypadku odpisów wydawanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego – tego organu, który wydał odpis. W związku z tym konieczna będzie także nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.08.2019
Rejestr zmian