Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD433
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania majątku państwowej jednostki organizacyjnej pn. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”, Minister Przedsiębiorczości i Technologii jako minister nadzorujący ww. instytut badawczy podjął decyzję o konsolidacji dwóch nadzorowanych  na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.736, dalej: (ustawa o ib),  instytutów badawczych pn. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”, z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, z siedzibą w Łodzi.
Zgodnie z postanowieniem art. 7 ust. 3 ustawy  o ib połączenia instytutów badawczych dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra nadzorującego te instytuty.
Celem rekomendowanego rozwiązania  jest zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i osiągnięcie po połączeniu jednostek  zakładanych korzyści dotyczących działalności:
– naukowej, w tym: rozszerzenie działalności o nowe obszary badawcze, połączenie wiedzy i doświadczenia dotychczasowych jednostek naukowo – badawczych, powstanie szerszego zaplecza infrastruktury b+r, zwiększenia możliwości aplikowania o realizację projektów o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki w NCBiR i programach europejskich, rozszerzenie bazy klientów,
– finansowej, w tym: zwiększenie przychodów instytutu, szczególnie w obszarze b+r z możliwościami rozwojowymi, ograniczenie kosztów zakupu wynikające z kwestii siły przetargowej, niższe koszty jednostkowe, pozyskanie ze sprzedaży części majątku POLMATEX-CENARO środków finansowych na rozwój instytutu,
– organizacyjnej, w tym: utworzenie silnego ośrodka naukowo – badawczego, modernizacja infrastruktury b+r, rozwój komplementarnych obszarów działalności, zwiększenie potencjału instytutu o wykwalifikowaną kadrę techniczną, umożliwienie rozwoju infrastruktury b+r instytutu, umożliwienie termomodernizacji budynków, w których mieści się siedziba instytutu.
Ww. instytuty badawcze pozostają w nadzorze ministra właściwego ds. gospodarki.
Do planowanego połączenia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału reorganizacji, włączania lub likwidacji instytutów badawczych.
Połączenie instytutów następuje z inicjatywy ministra nadzorującego w porozumieniu z dyrektorami łączonych instytutów. Rady Naukowe Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” wyraziły pozytywną opinię w sprawie połączenia jednostek.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada  połączenie ww. instytutów badawczych z dniem 1 stycznia 2019 r. poprzez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” z siedzibą w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi z siedzibą w Łodzi.
Po konsolidacji, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi zachowa dotychczasową nazwę
i siedzibę, jak również przejmie pracowników, mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu a także wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut. Zadania ujęte w planie rzeczowo – finansowym włączanego instytutu zostaną wprowadzone do planu rzeczowo – finansowego Instytutu po połączeniu.
Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu włączanego w wyniku połączenia wejdą w skład majątku Instytutu po połączeniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.01.2019
do góry