Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC113
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W związku z prowadzonym przez Komisję Europejską przeciw RP postępowaniu w sprawie uchybienia 2016/2122 dotyczącego nieprawidłowego stosowania dyrektywy 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, jak również nieprawidłowego stosowania dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz dyrektywy 2002/77/WE w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, a także nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej zachodzi konieczność nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii zakłada zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz we wszystkich państwach członkowskich UE. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia regulacji, które umożliwią przeprowadzenie takiej zmiany na terenie RP.
3. Dyrektywa 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE, dalej: „dyrektywa RED”, w art. 10 ust. 10 zobowiązuje producentów urządzeń radiowych do umieszczania na opakowaniu urządzeń informacji określających państwa członkowskie lub obszar geograficzny, w których istnieją ograniczenia w oddawaniu do użytku urządzenia lub wymóg uzyskania zezwolenia na używanie urządzenia. Przepis ten zastąpił art. 6 ust. 3 dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, który to przepis dodatkowo statuował obowiązek umieszczenia na urządzeniu znaku ostrzegawczego. Wzór znaku ostrzegawczego został określony w decyzji Komisji Europejskiej 2000/299/WE z dnia 6 kwietnia 2000 r. ustanawiającej wstępną klasyfikację urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi znaków identyfikacyjnych, która to decyzja nie została uchylona. W związku z brakiem uchylenia tej decyzji w Prawie telekomunikacyjnym pozostawiono regulacje dotyczące znaku ostrzegawczego. W chwili obecnej dostępne jest stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące stosowania przepisów dyrektywy RED, zawarte w Przewodniku do dyrektywy RED z dnia 19 maja 2017 r. Przewodnik nie ma mocy wiążącej, jednakże wyjaśnienia Komisji w nim zawarte mają pomóc w jednolitym stosowaniu przepisów dyrektywy RED. Zgodnie z przewodnikiem zaleca się producentom unikanie znaku ostrzegawczego. Wskazano również, iż wszelkie decyzje Komisji, przyjęte w ramach dyrektywy 1999/5/WE, pozostają w mocy w stopniu, w jakim są zgodne z postanowieniami dyrektywy RED, do czasu ich uchylenia. Komisja wskazała, że mimo iż decyzja Komisji 2000/299/WE nie została uchylona, to nie obowiązują jednak postanowienia tej decyzji odnoszące się do znaku ostrzegawczego. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania w tym zakresie przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
4. Kwestia gospodarowania zasobami częstotliwości, które są dobrem rzadkim, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego. W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji przepisów prawa w tym zakresie, tak aby zwiększyć efektywność gospodarowania widmem radiowym i zapewnić wzrost zainteresowania  wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym nowych technologii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ad. 1
- Rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;
- Usprawnienie przewidzianego przepisami ustawy - Prawo telekomunikacyjne postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości (przetarg, aukcja, konkurs) poprzez: wprowadzenie do ustawy instytucji depozytu w przypadku aukcji; zwiększenie kwoty wadium w przypadku przetargu lub aukcji; określenie przypadków, w których depozyt lub wadium ulega przepadkowi; modyfikację przepisów określających warunki uczestnictwa w postępowaniu selekcyjnym, w tym także w zakresie „spectrum capów”; wprowadzenie zasady, że dla podmiotów wyłonionych w postępowaniu selekcyjnym decyzja rezerwacyjna wydawana jest z urzędu, a nie wymaga, jak to jest obecnie, złożenia wniosku; określenie konsekwencji nieuczciwych zachowań uczestników podczas postępowania selekcyjnego dla udziału w kolejnych postępowaniach zmierzających do rozdysponowania częstotliwości.

Ad. 2
- Wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej cofnięcie lub zmianę rezerwacji częstotliwości przez Prezesa UKE z urzędu, w związku z koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami lub z prawa Unii Europejskiej;
- Modyfikacja zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy dokonania przez Prezesa UKE takiego przedłużenia w sytuacji kiedy uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami lub z prawa Unii Europejskiej;
- Wprowadzenie regulacji pozwalającej Prezesowi UKE na ogłoszenie z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne.

Ad. 3
- Uchylenie obowiązku oznaczania  znakiem ostrzegawczym urządzenia radiowego stanowiącego urządzenie klasy 2 (tj. urządzenie, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na jego używanie), oraz delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozporządzenia określającego sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym, a także uchylenie przepisu o karach grożących za brak oznakowania.

Ad. 4
- Wprowadzenie możliwości dokonania przez Prezesa UKE w drodze decyzji, zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości;
- Inne kwestie wynikające min. z konieczności dostosowania/aktualizacji przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne min. w zakresie dopasowania przepisów do zmian technologicznych w służbie radiodyfuzyjnej, braku prowadzenia obecnie emisji telewizyjnych w sposób analogowy, wydłużenia terminu na wpis urządzeń do rejestru urządzeń prowadzonego przez Prezesa UKE, faktycznych warunków wydawania pozwoleń w służbie radioamatorskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.02.2019
do góry