BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r87026927,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-mie.html
2020-10-26, 08:48
Numer projektuRD523
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedsiębiorca BURY sp. z o.o., prowadzący działalności gospodarczą na terenie strefy w Mielcu, jest producentem wyrobów dla branży telefonii komórkowej oraz branży motoryzacyjnej (Volkswagena, Audi, Daimlera, BMW, Bentleya). Realizuje w strefie inwestycję polegającą na zwiększeniu mocy produkcyjnych w oparciu o zezwolenie nr 429/ARP/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Znaczący kontrahent spółki - Grupa BMW wymaga, aby realizowana w ramach tego zezwolenia hala produkcyjno-magazynowa (przeznaczona wyłącznie pod produkcję na jej potrzeby) zlokalizowana została w oddaleniu od obecnej infrastruktury produkcyjnej zakładu. Na terenie znajdującym się w strefie przedsiębiorca nie ma możliwości wybudowania takiego budynku. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie w obszar strefy nieruchomości o powierzchni 0,6169 ha należących do przedsiębiorcy, znajdujących się w sąsiedztwie jego zakładu w Mielcu, po drugiej stronie ul. Partyzantów. Umożliwi to zabezpieczenie ciągłości produkcji i dostaw dla Grupy BMW – kontrahenta ważnego dla rozwoju firmy. Pozwoli też przedsiębiorcy zwiększyć zdolności produkcyjne, i tym samym w pełni zrealizować nową inwestycję objętą zezwoleniem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse przewiduje włączenie w jej granice gruntów o powierzchni 0,6169 ha na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), który stanowi, że strefą może być objęty grunt stanowiący własność lub użytkowanie podmiotów innych niż publiczne (gminy, Skarbu Państwa, zarządzającego, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa), w przypadku gdy pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
W wyniku ww. zmian powierzchnia mieleckiej sse zwiększy się do 1 793,8938 ha.
Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorcy BURY sp. z o.o., bowiem stworzy mu warunki do pełnej realizacji inwestycji objętej zezwoleniem nr 429/ARP/2018. polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych poprzez rozbudowę zakładu, w którym produkowane są wysokiej jakości urządzenia dla mobilnej komunikacji dla branży motoryzacyjnej (Volkswagen AG, Audi AG, Daimler AG, BMW, Bentley Motors Limited), w tym urządzenia USB-HUB umożliwiające równoczesne połączenie ładowarki telefonu, tableta i słuchawek. Rozbudowa zakładu będzie się wiązała z utworzeniem nowych miejsc pracy, a więc dochodami nowozatrudnionych pracowników, a to z kolei pozytywnie wpłynie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Wzrost dochodów pracowników może zwiększyć popyt na usługi konsumpcyjne świadczone przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Z uwagi na charakter włączenia (niezbędność terenu) nie oszacowano efektów z tytułu jego objęcia strefą i nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
Projekt nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 16 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), wprowadzona na mocy przepisu art. 38 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która zlikwidowała możliwość zmiany obszaru specjalnych stref ekonomicznych. Nie ma już zatem podstawy prawnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia, które zakładało zmianę obszaru mieleckiej sse polegającą na włączeniu w jej granice terenu w Mielcu.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
Rejestr zmian