Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD119
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Agencji Mienia Wojskowego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Analiza funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego utworzonej ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614) wykazała występowanie wielu problemów do rozwiązania których niezbędne są zmiany ustawowe. Celem niniejszego projektu jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić dotychczasowe działanie Agencji, a z drugiej - uprościć i odformalizować przepisy dotyczące zasad obsadzania stanowisk kierowniczych w Biurze Prezesa Agencji oraz stanowisk dyrektorów Oddziałów Regionalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Odformalizowanie procedur obsadzania stanowisk kierowniczych oraz przypisanie Agencji Mienia Wojskowego nowych uprawnień i kompetencji, m.in. w zakresie możliwości świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Przyznanie nowych kompetencji Agencji jest także skorelowane z utworzeniem spółki PGZ S.A. oraz konsolidacją grupy. W ten sposób zwiększenie kapitalizacji i zdolności zarządzania przemysłem obronnym może skutecznie wykorzystana w obrocie towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym obrót z zagranicą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartłomiej Grabski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2016
do góry