Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD300
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego. Większość ze zmian dedykowana jest całemu rynkowi budowlanemu, w sposób szczególny skorzystają z nich inwestorzy realizujący inwestycje na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości, przekazanych do realizacji inwestycji w drodze przetargu albo jako aport do komunalnej spółki celowej. W związku z tym projektowane rozwiązania stanowią podstawowe narzędzie wykonawcze Narodowego Programu Mieszkaniowego, gwarantujące możliwość szybkiego osiągnięcia rezultatu finalnego w postaci gotowych do wynajęcia mieszkań. Projektowane rozwiązania, przy spełnieniu określonych warunków, będą mogły również zostać wykorzystane do realizacji innych inwestycji o szczególnym znaczeniu dla interesów Państwa, w tym przedsięwzięć związanych z organizacją wystawy Expo w Łodzi oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych - stanowiąc tym samym instrument trwale osadzający proces rewitalizacji w polskim porządku prawnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W toku prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym uznano, że korzystne dla spójności polityki Państwa oraz stabilności systemu prawnego będzie zaproponowanie z wyprzedzeniem zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, uzupełniających je o nową instytucję prawną (obszary zorganizowanego inwestowania) oraz wprowadzających punktowe zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym, likwidujące wąskie gardła tego procesu.
Zasadniczą propozycją są obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). OZI stanowią instrument integracji wykonywania wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie, umożliwiając skoordynowane projektowanie i realizację (a także użytkowanie) inwestycji. Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe rozwiązania opracowane zostaną w formie umożliwiającej, poprzez integrację procesu decyzyjnego, znaczne oszczędności czasowe w uzyskaniu niezbędnych rozstrzygnięć, zbliżając się w ten sposób do rozwiązań specustaw inwestycyjnych, jednak nie powtarzając błędów tych specustaw, takich jak chociażby oderwanie od planowania gminnego. Podstawowymi elementami OZI są:
1. plan regulacyjny - stanowiący szczególny akt planistyczny, w ramach którego wiodącą rolę w opracowaniu i procedowaniu będzie mógł odgrywać inwestor albo Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, przygotowujący w ten sposób działki budowlane pod inwestycje; plan regulacyjny będzie mógł zostać uchwalony wbrew ustaleniom planu miejscowego oraz studium;
2. umowa urbanistyczna - określająca ramy finansowe i wykonawcze inwestowania oraz (fakultatywnie) obowiązki poszczególnych inwestorów związane z realizacją inwestycji celu publicznego;
3. zintegrowane pozwolenie na budowę - wzorem specustaw inwestycyjnych zawierające w ramach jednej decyzji wszystkie rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, wydawane przez wojewodę.
Jednocześnie przedmiotowy projekt zaproponuje szereg zmian o charakterze punktowym, likwidujących bariery inwestowania - w odniesieniu do całego rynku budowlanego. Zmiany proceduralne, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, obejmą sposób ustalania stron postępowania i ich danych oraz ograniczą możliwość wzruszania ostatecznych decyzji. W zakresie warunków zabudowy doprecyzowane zostaną kryteria ich wydawania, co korzystnie wpłynie na czas oczekiwania na uzyskanie decyzji (przedstawiony w OSR). Planowane są również zmiany w zakresie geodezji i kartografii, które pozwolą na uproszczenie i przyspieszenie wykonywania prac geodezyjnych w szczególności związanych z procesem budowlanym. Wykonany zostanie ponadto pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia sporządzania w planowaniu przestrzennym zbiorów danych przestrzennych.
Proponowane zmiany oparte są w całości na doświadczeniach w pracy nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego - pozostają z nim spójne, dzięki czemu zadziałają jako pilotaż Kodeksu, nie zaś jako przejściowe rozwiązania specjalne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zdecydowana większość przepisów zawartych w przedmiotowym projekcie została opracowana w oparciu o rozwiązania zawarte w projektowanym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Dotyczy to zarówno zasadniczych instytucji prawnych (obszary zorganizowanego inwestowania), jak i poszczególnych zmian w postępowaniach w przedmiocie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowa ustawa, zawierająca rozwiązania kierunkowe w zakresie zidentyfikowanych zagadnień problemowych, miała stanowić pierwszy etap kompleksowej reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, której finalnym etapem miało być wejście w życie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W efekcie rozważenia uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacji oraz analiz własnych Ministerstwa, stwierdzono konieczność weryfikacji i dopracowania rozwiązań zaproponowanych w projekcie Kodeksu. Tym samym nie jest obecnie celowe dalsze procedowanie projektu ustawy, której założeniem było wcześniejsze wprowadzenie określonych instytucji przewidzianych w przepisach KUB, skoro ich kształt nie jest jeszcze ostatecznie wypracowany. W dalszych etapach prac  nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego resort będzie koncentrował się nad reformą kompleksową – Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Z powyższych względów zdecydowano się zrezygnować z dalszego procedowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.04.2018
do góry