BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r840733306810,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-.html
2020-10-29, 03:56
Numer projektuUD533
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy jest zbyt wąskie spektrum podmiotów leczniczych objętych koniecznością posiadania oceny o celowości inwestycji, w których są realizowane inwestycje obarczone ryzykiem nieuzyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Istnieje potrzeba uzależnienia kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz wsparcia ze środków publicznych wyłącznie tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są faktycznie celowe, a więc odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Dodatkowo negatywnym czynnikiem jest również napływ nadmiernej ilości wniosków o wydanie OCI o niskiej wartości kosztorysowej, które dotyczą inwestycji nieistotnych z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia dolnego limitu wartości inwestycji, dla której będzie wydawana OCI, ze względu na fakt, iż inwestycje o wyższych wartościach wywierają znaczący wpływ na dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb odzwierciedlonych w Mapach Potrzeb Zdrowotnych i Priorytetach Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Zasadne jest również wprowadzenie wysokospecjalistycznego organu pomocniczego, którego zadaniem byłoby wsparcie merytoryczne przy ocenie inwestycji strategicznych o wysokiej wartości. Taka potrzeba wynika z trudności oceny składanych wniosków, które cechują się dużą złożonością zagadnień i zróżnicowaną specyfiką ocenianych aspektów a także szczególnych wymagań jakie istnieją w ochronie zdrowia jak również istotnego znaczenia planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod kątem udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

Ponadto, aktualnie występujący podział wniosku na dziedziny, w praktyce zaburza pełną ocenę inwestycji, powoduje konieczność oceny zakresu w oderwaniu od całości inwestycji, przy jednoczesnym realnym wpływie na wynik punktowy tylko jednej dziedziny. Ponieważ aktualny stan prawny nie przynosi oczekiwanego efektu, a jedynie wpływa na bardziej złożony i czasochłonny proces opiniowania np.: wpływa na zwiększenie nakładu pracy, zmniejsza transparentność wniosków, implikuje brak harmonizacji w zakresie wysokości wymaganych opłat, w związku z tym istnieje praktyczna przesłanka do zniesienia dziedzin, a co za tym idzie ujednolicenia opłaty za wniosek oraz punktacji dla inwestycji jako całości, co przede wszystkim zapewni równe traktowanie wnioskodawców i wprowadzi przejrzystość wniosków.

Powodem wprowadzenia nowych rozwiązań jest także brak kompatybilności w obiegu dokumentów wynikający z istnienia dwóch odrębnych systemów (IOWISZ i ePUAP), w ramach których są składane wnioski, co dubluje i komplikuje proces ich składania i wydłuża jego czas. W celu wyeliminowania powyższego pożądane jest ujednolicenia formy składania wniosków OCI wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ.

Ocena celowości inwestycji finansowanych ze środków europejskich jest przewidziana w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia  na lata 2014-2020”, w którym Polska zobowiązała się do opracowania map potrzeb zdrowotnych oraz OCI (w oparciu o te mapy, dla inwestycji w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - dokument ten został uzgodniony z Komisją Europejską i stanowił element negocjacji nad wysokością środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Spójności.

Celem planowanych rozwiązań w projekcie jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowywanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce pozwoli to uniknąć chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania ujęte w projekcie ustawy ukierunkowane są na zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych w zakresie finansowania inwestycji na rynku usług medycznych przez zaspokojenie popytu na usługi medyczne w danym obszarze oraz eliminację nadpodaży niektórych usług medycznych. Główne zmiany jakie wprowadza projekt dotyczą:

  1. Objęcia szerokiego spektrum podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, realizujących zadania inwestycyjne, oceną w systemie IOWISZ, przez uzależnienie kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej OCI.
  2. Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, dla której będzie wydawana OCI, co wyeliminuje napływ wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej, nieistotnych z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Następstwem powyższej zmiany jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i uspójnienie przepisów dotyczących dotacji dla inwestycji o wartości do 2 mln zł.
  3. Wzmocnienie merytorycznej oceny wniosków dla inwestycji strategicznych o wysokiej wartości, w postaci utworzenia Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, jako wysokospecjalistycznego organu pomocniczego, którego zadaniem byłyby działania ukierunkowane na efektywną kontrolę i nadzorowanie nad inwestycjami najbardziej kosztochłonnymi, które w znacznym stopniu oddziaływują na rynek usług medycznych.
  4. Uproszczenie formularza wniosku i oceny przez odstąpienie od wskazania we wniosku o wydanie opinii dziedzin medycyny. Umożliwi to zobrazowanie inwestycji jako komplementarnej całości, optymalizującej dokonanie holistycznej oceny, jako jednej spójnej całości, bez oceniania odrębnie poszczególnych dziedzin, a tym samym ujednolicenie opłaty za wniosek.
  5. Ujednolicenie formy składania wniosków o wydanie OCI - drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ, co zharmonizuje moment wpływu dokumentów i proces oceny, co w efekcie skróci cały proces.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian