Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUA42
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy Prawo energetyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań w projekcie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i ustawę Prawo energetyczne wynika z dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami silnikowymi, takimi jak benzyny i olej napędowy.
Mimo podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy Krajowej Administracji Skarbowej działań, takich jak wdrożenie pakietu paliwowego i pakietu przewozowego, na rynku obrotu paliwami nadal istnieje możliwość wprowadzania do obrotu znacznych ilości produktów ropopochodnych (odbarwiony olej napędowy pierwotnie przeznaczony do celów opałowych, produkty z ponad 30% dodatkiem OXO, oleje smarowe,) niespełniających wymogów dla paliw silnikowych. Niespełniające ww. wymogów wyroby mają negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw produkujących paliwa oraz tych przedsiębiorców, którzy zajmują się dalszą sprzedażą wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i czynią to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo niska jakość oferowanych na niektórych stacjach paliw produktów ma istotny wpływ na stan pojazdów konsumentów, którzy uiszczając cenę za nabyty towar oczekują produktów o należytych parametrach jakościowych.
Obrót paliwami silnikowymi, z uwagi na znaczenie dla dochodów budżetu państwa (nielegalne wprowadzenie do obrotu jednej autocysterny uszczupla dochody budżetu państwa o ok. 60 000 zł należnych podatków), stanowi jeden z obszarów, który wymaga zastosowania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie pozytywnego efektu uszczelniania systemu podatkowego przy jednoczesnym zapewnieniu jak najmniejszych obciążeń administracyjnych.
Projektowane rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu kontroli nad obrotem tymi wysoko wrażliwymi wyrobami akcyzowymi przy wykorzystaniu obecnie funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów narzędzi informatycznych i rozwiązań technicznych (system monitorowania przewozu towarów), które pozwalają na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego.
Kreowane rozwiązanie polegające na zapewnieniu bieżącego przekazywania danych o ilości magazynowanych w zbiornikach benzyn i olejów napędowych pozwoli na powiązanie i zbilansowanie ich przemieszczania ze stanem posiadanych i wykorzystanych zapasów magazynowych. Każde „wejście i wyjście” paliw silnikowych z baz magazynowych i ich dostarczenie do stacji paliw lub wolnostojących zbiorników przeznaczonych najczęściej do magazynowania oleju napędowego będzie podlegać monitorowaniu online. W efekcie nastąpi ograniczenie możliwości oferowania i wykorzystania paliwa silnikowego niewiadomego pochodzenia. Identyfikacja wszystkich uczestników realizowanego łańcucha dostaw, w tym wykorzystania w produkcji, np. olejów smarowych z jednoczesnym przypisaniem ilości paliwa będącego przedmiotem transakcji wpłynie na szczelność obrotu tymi wyrobami.
Aby ograniczyć możliwość magazynowania i wprowadzania do obrotu paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia należy wprowadzić przepisy regulujące monitorowanie stanów magazynowych na stacjach paliw, w magazynach producentów i w pozostałych miejscach magazynowania benzyn i olejów napędowych, tak by oprócz uregulowanych już przemieszczeń tych wyrobów akcyzowych można było także monitorować ruch magazynowy i wydanie tych wyrobów do konsumenta. Oznacza to konieczność ustanowienia interoperacyjnego systemu monitorowania przemieszczania i magazynowania paliw silnikowych na poziomie krajowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku przekazywania danych o posiadanym stanie benzyn i olejów napędowych przez podmioty obowiązane, tj. przedsiębiorcy wytwarzający i magazynujący paliwa silnikowe, świadczący usługi magazynowania, prowadzący stacje paliw i posiadający zbiorniki na paliwa oraz określenie sankcji za nieprzestrzeganie projektowanych regulacji.
Obowiązek dostosowania stacji paliw, kontenerowych stacji paliw, mini stacji paliw oraz magazynów benzyn i olejów napędowych o niskim poziomie wyposażenia w sondujące przetworniki poziomu paliw płynnych (sondy) dla każdego zbiornika do przekazywania danych o „wejściu-wyjściu” tych wyrobów. Obowiązek nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy już obecnie spełniają takie wymogi, bowiem wyposażyli już stacje paliw, kontenerowe stacje paliw, mini stacje paliw oraz magazyny benzyn i olejów napędowych w odpowiednie urządzenia pomiarowe.
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych zbierających i przesyłających dane o „wejściu-wyjściu” ww. wyrobów we wskazanych wyżej miejscach winno skutkować zmniejszeniem dotychczasowej sprawozdawczości w tym obszarze.
Uszczelnienie ostatniego elementu systemu dystrybucji benzyn i olejów napędowych poprzez rozbudowę systemu monitorowania przewozu towarów pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach dla wszystkich podmiotów istotnie wpływając na konkurencyjność.
Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań technicznych ze względu na konieczność dostosowania infrastruktury przez przedsiębiorców i posiadaczy zbiorników do benzyn i oleju napędowego, którzy na dziś nie spełniają wymagań to 2 lata, licząc od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dziedzic Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.07.2019
Rejestr zmian