Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD425
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Kwestia walki ze smogiem i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z priorytetów polityki Rządu. Osiągnięcie tego celu wymaga różnorakich przedsięwzięć, w tym stworzenia zachęty podatkowej dla obywateli do ich aktywnego włączenia się w realizację przedsięwzięć mających na celu walkę o czyste powietrze, w tym poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego też Pani Minister Teresa Czerwińska w dniu 7 czerwca 2018 r. ogłosiła stworzenie instrumentu, który przez system podatku PIT zachęciłby do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany  i polegającej na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika.
Przewiduje się wprowadzenie limitu odliczenia od dochodu (przychodu) w wysokości  23% wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł.
Celem zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się wprowadzenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.
Ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Gruza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.10.2018
Rejestr zmian