Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD416
Tytuł

Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948) posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych – brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej, możliwej do pobierania i powielania.
Kontrola używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej przeprowadzona w 2005 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała szereg problemów ze stosowaniem obecnie ww. ustawy, wskazując na konieczność niezbędnych zmian prawnych. Podobne wnioski można wysnuć z orzecznictwa dotyczącego ochrony symboli państwowych, w tym kwestii ich artystycznego przetworzenia. Zarówno pod względem wyglądu symboli państwowych, jak i ich ochrony oraz używania, obecne przepisy są niewystarczające i budzące wiele niejasności (nawet na poziomie nazewnictwa, stąd konieczność zmian w wielu ustawach, które w różny sposób opisują symbole państwowe).
W sytuacji, gdy identyfikacja wizualna instytucji, przedsiębiorstw i organizacji jest doskonale opisywana i chroniona, Państwo Polskie wciąż wykorzystuje akt prawny sprzed 38 lat. Podobne zmiany przeszło w ostatnich latach wiele państw, np. Niemcy, które w 1999 r. wprowadziły szczegółową księgę znaku dla symboli państwowych. Celem nadrzędnym nowych rozwiązań jest stworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania symboli państwowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana ustawa wprowadza cyfrowe załączniki graficzne (wzorzec barw w obowiązujących standardach graficznych; wersje achromatyczna, monochromatyczna oraz uproszczona, wektorowa godła/herbu Rzeczypospolitej Polskiej) i muzyczne do projektu (partytury i fonogramy), zwiększa ochronę symboli państwowych, jednocześnie wprowadzając możliwość ich szerszego wykorzystania; porządkuje nazewnictwo (poprzez m.in. wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej) i hierarchię symboli – również pod kątem poprawności heraldycznej, a także przywraca Chorągiew Rzeczypospolitej.
Rezultatem będzie ujednolicenie w perspektywie najbliższych lat. stosowanego przez Państwo - administrację publiczną - w swojej identyfikacji wizualnej wizerunku polskich symboli państwowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Przyczyną rezygnacji z procedowania ww. projektu ustawy jest zbyt krótki w stosunku do jego wagi czas pozostający do końca kadencji Parlamentu, uniemożliwiający kompetentne i merytoryczne przeprowadzenie procesu legislacyjnego w odniesieniu do rozległego obszaru regulacji, którego dotyczy projektowana ustawa, oraz wysoce specjalistycznej pod względem technicznym zawartości załączników do ustawy.

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2019
do góry