Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID231
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030​"
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia założeń do programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Mając na uwadze niewystarczający stan zasobów wodnych oraz poziom retencji wodnej Polski, istnieje potrzeba opracowania planu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.
Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie ilości zatrzymywanej wody do 15-20% zostało wskazane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na rok 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jako jeden z głównych oczekiwanych rezultatów realizacji strategii.
Dotychczasowe starania o opracowanie strategicznego podejścia do magazynowania wody w Polsce, w tym identyfikacji problemów i szans z tym związanych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powodem były niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu, rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, jak również niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody. Podejmowane inicjatywy i działania w zakresie retencji wodnej w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były synergiczne.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej, plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełnione poprzez opracowanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. Opracowanie programu rozwoju retencji, stanowiącego program dedykowany zagadnieniu retencji wodnej i zasobów wodnych, stanowi wypełnienie delegacji określonej w ww. art. 13 ust. 5 RDW.
Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia retencji wody oraz w związku z faktem, iż dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej, istnieje pilna opracowania i wdrożenia programu rozwoju retencji (PRR). Realizacja działań ujętych w PRR pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja programu rozwoju retencji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu.
Z uwagi na międzyresortowy charakter zarówno problemu ograniczonych zasobów wodnych oraz niewystarczającej retencji wodnej w Polsce, jak i samego programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, celowe jest, aby założenia do programu przyjęte zostały uchwałą Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń do PRR przestawia wstępną analizę aktualnego stanu retencji wodnej w Polsce. Z tej analizy wynika, że zarówno stan zasobów wodnych, jak i ilość retencjonowanej wody nie są adekwatne do zapotrzebowania ze strony społeczeństwa i gospodarki. Ze względu na kierunek obecnych oraz przyszłych zmian, wynikających w znacznym stopniu ze zmian klimatu, wielkości i dostępności zasobów wodnych będzie ulegać dalszemu pogorszeniu. W założeniach podsumowano także dotychczasowe i obecne działania w zakresie retencji wodnej, w tym dokumenty planistyczne z zakresu gospodarki wodnej (plany zarzadzania ryzykiem powodziowym, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy), projekty realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe oraz Ministerstwo Środowiska oraz wojewódzkie programy małej retencji oraz określono i ich powiązanie z programem rozwoju retencji. Założenia do PRR określają także cel główny programu, którym jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce oraz jego główne priorytety: realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej, stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz innych dziedzin opartych o wykorzystanie zasobów wodnych, w tym do rozwoju żeglugi oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania wody. W założenia wskazano także najważniejsze oczekiwane efekty realizacji programu rozwoju retencji, powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi oraz potencjalne źródła finansowania działań ujętych w PRR.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.09.2019
do góry