Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD261
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W okresie 2007-2015 wykonano scalenia gruntów średniorocznie na powierzchni tylko ok. 14 000 ha. Docelowo wskaźnik ten powinien wzrosnąć do 40 000 ha rocznie. Do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych, w tym głównie do ich przyspieszenia, jest konieczna zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zmiana definicji scaleń gruntów będzie prowadzić do bezpośredniego powiązania instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego.
2. Zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do pokrywania kosztów wykonania scaleń i wymian gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania nie tylko w związku z budową autostrad, ale także dróg ekspresowych oraz zobowiązanie pozostałych inwestorów (np. realizujących inne drogi, koleje, lotniska), których działalność wpływa dezorganizująco na rolniczą przestrzeń produkcyjną, do pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym, ma na celu minimalizację negatywnych skutków prowadzonych inwestycji.
3. Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego, a w szczególności ograniczy możliwość jego „blokowania” w początkowej fazie oraz kontroli sądowo-administracyjnej.
4. Możliwość zatwierdzania projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także w przypadkach, w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu scaleń we wstępnej fazie realizacji projektu.
5. Doręczanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego zarówno przez starostę jak i przez wojewodę oraz decyzji wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w sposób analogiczny do doręczania decyzji starosty zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych przepisów ustawy.
6. Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.01.2019
Rejestr zmian