Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID275
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zmienionej uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r., w zakresie Priorytetu 3, wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
Głównym celem projektowanej uchwały jest zapewnienie, aby wszystkie typy szkół, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży, mogły korzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek udzielanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Ponadto, w projekcie uchwały zaproponowano nowe rozwiązanie dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe na 2020 r., polegające na rezygnacji z dotychczasowego ograniczenia, zgodnie z którym, organ prowadzący mógł otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych.
W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie, w uchwale nazwę „szkolny punkt konsultacyjny” zastąpiono nazwą „szkoła polska”, a także uwzględniono prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespoły szkół i szkoły w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Projektowana uchwała przewiduje również uzupełnienie katalogu ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, którzy mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół. Przewidziano możliwość ubiegania się o wsparcie przez ministrów właściwych do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zasadne jest objęcie wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa możliwe jak największej liczby szkół bez względu na rodzaj organu prowadzącego, stąd też uwzględniono również szkoły prowadzone przez tych ministrów, aby umożliwić im skorzystanie ze wsparcia udzielanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała przewiduje, że wsparcie finansowe na zakup książek może być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży, branżowa szkoła I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technikum, szkoła policealna prowadząca kształcenie w formie dziennej i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, a także szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne.
Projektowana uchwała uwzględnia zmiany w zakresie organizacji szkoły policealnej, która od dnia 1 września 2019 r. funkcjonuje bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie, w zależności od nauczanego zawodu jest prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W związku z powyższym, przewiduje się, że ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” będzie mogła skorzystać jedynie szkoła policealna, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej, ponieważ jest ona odpowiednikiem dotychczasowej szkoły policealnej dla młodzieży. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej dotyczy dorosłych, zaś adresatami Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz szkoły, do których one uczęszczają.
W projekcie uchwały zaproponowano nowe uregulowania dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe na rok 2020. Dotychczas, w latach 2016 - 2019, organ prowadzący mógł otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych. W projektowanej uchwale zrezygnowano z tego uregulowania ze względu na  niewykorzystanie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne całej kwoty środków budżetu państwa zabezpieczonej w rezerwie celowej budżetu państwa na 2019 r. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynikająca z wniosków przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez poszczególnych wojewodów, ministrów oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wyniosła 15 581 676 zł, co stanowiło około 50% kwoty środków budżetu państwa możliwej do wykorzystania. Dlatego też przewidziano, aby w przypadku wsparcia finansowego udzielanego na rok 2020 środki budżetu państwa zaplanowane na ten rok zostały podzielone między wojewodów oraz ministrów w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG oraz bibliotek pedagogicznych, w odniesieniu do których wsparcie w ubiegłych latach nie zostało udzielone, a w przypadku gdy pozostaną niewykorzystane środki – proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego. Wskutek przyjęcia takiego rozwiązania cała kwota środków budżetu państwa zaplanowana w rezerwie celowej na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 r. będzie mogła zostać wykorzystana na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Zespoły oceniające wnioski w pierwszej kolejności będą uwzględniały te wnioski obejmujące szkoły, które do tej pory nie brały udziału realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, tj. nie ubiegały się o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2016–2019 lub ubiegały się, lecz wsparcia nie otrzymały.
Ponadto, w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie w uchwale nazwę „szkolny punkt konsultacyjny” zastąpiono nazwą „szkoła polska”, a także uwzględniono prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespoły szkół i szkoły w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Dodatkowo, uzupełniono katalog ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, którzy mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.11.2019
do góry