Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD529
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok Programu „Rodzina 500+”) komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
Projekt przewiduje dwie zmiany w wyżej wskazanym rozporządzeniu:
– wprowadzenie rozwiązania, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był świadczeniem dobry start poprzez umożliwienie ubiegania się o to świadczenie dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych,
– wprowadzenie dodatkowych ułatwień ubiegania się o świadczenie dobry start poprzez rozszerzenie sposobów biegania się o to świadczenie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie ubiegania się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych realizowane jest poprzez zmianę zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” definicji szkoły, w której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Świadczenie to będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych i policealnych, tym samym każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty będzie świadczeniem. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż świadczenie przysługiwać będzie, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 r. życia.
Obecnie wnioski o świadczenie dobry start, obok drogi tradycyjnej (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową), można składać drogą elektroniczną przez sprawdzony przy Programie „Rodzina 500+” kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dodatkowo wprowadza możliwość składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2019
do góry