Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD369
Tytuł

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów jest konieczność uregulowania zagadnień dotyczących stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu, objętych obecnie przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), które nie uwzględniają m.in. aspektów wynikających ze zmian zaistniałych w systemie ochrony zdrowia.
Dotychczasowe przepisy powstały w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, organizacyjnej i są obecnie nieadekwatne do stanu stosunków społecznych oraz prawnych. System ochrony zdrowia miał wówczas zupełnie inną strukturę niż obecnie, natomiast przedmiotowy projekt ustawy zawiera rozwiązania odpowiadające potrzebom oraz dostosowany jest do aktualnej organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktu wykonawczego – w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202) – budziły liczne problemy wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne przy ich stosowaniu oraz wymagały doprecyzowania, na co wskazywały jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski występujące m.in. do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem uregulowania kwestii spornych oraz uzupełnienia o rozwiązania merytoryczne odnośnie niektórych przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy uwzględnia  potrzeby oraz jest dostosowany do aktualnej organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest uregulowanie spraw dotyczących stwierdzania zgonu, który nastąpił poza szpitalem, w tym procedury stwierdzania zgonu, wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon oraz lekarzy powoływanych przez wojewodę (koronerów), a także zasad sporządzania  kart zgonu.
Rekomendowane jest działanie legislacyjne polegające na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań prawnych umożliwiających m.in.: w każdym województwie funkcjonowanie „koronera”.
Wprowadzenie ustawy będzie obejmowało:
1. stwierdzanie i potwierdzanie zgonu;
2. ustalanie przyczyny zgonu oraz przeprowadzanie badania pośmiertnego;
3. nabywanie i utratę prawa do wykonywania czynności koronera;
4. sporządzanie karty zgonu;
5. rejestrację zgonów;
6. finansowanie zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.
Przepisy ustawy nie będą miały jednak zastosowania w przypadku zgonu pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie uregulowanym w art. 28, art. 28a, art. 31 i art. 32 ustawy o działalności leczniczej, oraz w innych przypadkach, o których mowa w odrębnych przepisach, w zakresie spraw w nich uregulowanych. Zasady wydawania i funkcjonowania karty dziecka martwo urodzonego będą objęte regulacjami dodawanymi  w przepisach ustawy o działalności leczniczej.
Określenie przyczyny śmierci w sposób jednoznaczny ma charakter wielowymiarowy, jak identyfikację możliwego czynu skrytobójczego czy, przez dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze, dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Za zasadne uważa się zatem uprawnienie do tego zadania osoby odpowiednio wyszkolonej, zobowiązanej do wykonania czynności, które mają doprowadzić do jednoznacznej identyfikacji tożsamości osoby zmarłej metodami dostępnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określenia przyczyny zgonu oraz wystawienia na tę okoliczność stosownego dokumentu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew J. Król Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry