Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD501
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i możliwością nie zmierzonego różnego stosowania w praktyce. Projekt jest również odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu.
Projekt ustawy wprowadza rozwiązania mające na celu:
1. Walkę z ubóstwemosób całkowicie niezdolnych do pracylub będących w trudnej sytuacji finansowej ze względu na długotrwałą chorobę czyniepełnosprawność oraz poprawę dostępności niektórych usług o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.
2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną – obecnie występują wątpliwości w kwestii ustalenia właściwości miejscowej w zakresie odpowiedzialności za opracowanie, realizację oraz podsumowanie działań zawartych w kontrakcie socjalnym.
3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
4. Poprawę warunków pracy pracowników socjalnych oraz zmianę warunków dotyczących osób ubiegających się o certyfikat superwizora pracy socjalnej.
5. Wprowadzenie szeregu zmian przepisów mających na celu doprecyzowanie obowiązującej regulacji – w związku z rozbieżnym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
1. W zakresie walki z ubóstwem osób całkowicie niezdolnych do pracy  lub będących w trudnej sytuacji finansowej ze względu na długotrwałą chorobę czy  niepełnosprawność oraz poprawę dostępności niektórych usług o charakterze pieniężnym i niepieniężnym:
a) zmianę regulacji dotyczącej ustalania zasiłku stałego – wyjęcie spod dochodu dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego; zmianę maksymalnej wysokości zasiłku okresowego – uzależnienie jego wysokości od  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
b) zniesienie obowiązku odpłatności za usługi nie będące usługami całodobowymi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) nie wliczanie do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o pomocy społecznej pomocy finansowej przyznawanej repatriantom,
d) wprowadzenie limitów potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej,
e) uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych np. przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.
2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną – obecnie występują wątpliwości w kwestii ustalenia właściwości miejscowej w zakresie odpowiedzialności za opracowanie, realizację oraz podsumowanie działań zawartych w kontrakcie socjalnym oraz zmiany dotyczące kwalifikacji opiekunów zatrudnionych w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach – zamiast średniego wykształcenia – wprowadzono wykształcenie ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe z obowiązkiem odpowiedniego doświadczenia.
3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – propozycja zmian rozwiązuje problemy z interpretacją przepisów dot. integracji cudzoziemców na terytorium RP, w szczególności małoletnich cudzoziemców, oraz przejmowania indywidualnego programu integracji przez powiat właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz wprowadzenie obowiązku wskazywania miejsca zamieszkania (zamiast dotychczasowego zameldowania).
4. Poszerzenie możliwości łączenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej całodobowe usługi w jednym budynku ze specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub z zakładem aktywności zawodowej.
5. Poprawę warunków pracy pracowników socjalnych oraz możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej, w szkole realizującej studia na kierunku praca socjalna, po uprzednim ukończeniu studiów na wskazanych kierunkach pokrewnych, wprowadzenie regulacji dotyczącej oceny i awansu zawodowego pracowników socjalnych oraz wyłączenie dodatku z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ponadto, wprowadza również prawo przysługujące pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz skrócono termin od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
6. Zmianę w zakresie kwalifikacji osób ubiegających się o certyfikat superwizora pracy socjalnej.
7. Zmianę daty wejścia zweryfikowanych kryteriów dochodowych – tak jak budżet obowiązywać będą od dnia 1 stycznia.
8. Wprowadzenie możliwości realizacji programów ministra we współpracy z wojewodami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.04.2019
do góry