Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD358
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Analiza doświadczeń zgromadzonych w okresie ponad pięcioletniego obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1468), w tym m.in. w trakcie przeprowadzonego przeglądu[1], ujawniła potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie niektórych z przyjętych w niej rozwiązań, ewentualnie stosownego ich doprecyzowania. Praktyczne i prawne problemy w stosowaniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą stanowić przeszkodę efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, która stanowi cel wprowadzenia przedmiotowej regulacji.
Do ustalonych w wyniku oceny funkcjonowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego celów, jakie powinna realizować zmieniona regulacja, należą:
1. poprawa skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2. poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego;
3. wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców.

Optymalizacja obecnie obowiązujących rozwiązań powinna zapewnić nabywcy bezpieczeństwo w relacjach z deweloperem, w tym również eliminację ryzyka utraty środków finansowych w przypadku upadłości dewelopera.
Zapewnienie większej skuteczności ochrony nabywcy ma istotne znaczenie nie tylko dla samego nabywcy, ale również dla pewności obrotu prawnego. Skutkiem wzrost poziomu ochrony nabywcy jest bowiem zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego, które z kolei ma wpływ na konkurencyjność gospodarki. Niski poziom bezpieczeństwa prawnego rodzi niepewność wśród potencjalnych kontrahentów, a tym samym wpływa hamująco na liczbę zawieranych transakcji na rynku. Jednocześnie stanowi barierę wejścia na rynek, czego skutkiem jest ograniczony wybór ewentualnego kontrahenta oraz wysokie koszty transakcji (brak konkurencji cenowej).
Ponadto precyzyjność przepisów prawnych, nawet tych nakładających określone obowiązki, wpływa na zwiększenie poziomu ich akceptowalności społecznej.

 

[1] 10 października 2014 r. Sejm RP przyjął stanowiącą efekt tego przeglądu Informację Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) wraz z propozycjami zmian. Sejm VII Kadencji, druk sejmowy nr 2454, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/C7076B19DA40D2A7C1257CEE002E19BE/%24File/2454.pdf

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą zaproponowanych rozwiązań jest przede wszystkim zmiana katalogu środków ochrony wpłat nabywców poprzez   likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oferowanych bez dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zmiana ta ma na celu podwyższenie poziomu ochrony środków finansowych nabywców, a jednocześnie realizuje ona ustalenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r.
Ponadto proponowane zmiany obejmują doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy, który nie może budzić wątpliwości i musi zostać określony w sposób precyzyjny. Celem tej zmiany jest przede wszystkim usunięcie istniejących obecnie  w praktyce wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym objęcie regulacją wszystkich przypadków zawierania przez dewelopera z nabywcą umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia go na nabywcę. 
Potrzeba zmian i doprecyzowania obejmuje również kwestie związane m.in. z: prowadzeniem przez bank mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz uprawnień kontrolnych banku, umową deweloperską, umową rezerwacyjną, prospektem informacyjnym, procedurą odbioru, prawami praw i obowiązkami stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz sankcji za brak środków ochrony.
Zamierzonym efektem opisanej interwencji legislacyjnej będzie poprawa skuteczności i efektywności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wzrost poziomu akceptacji ustawy po stronie przedsiębiorców.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UOKiK MIiR, MF, MS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niechciał Prezes UOKiK
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.06.2019
Rejestr zmian