Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD517
Tytuł

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok Programu „Rodzina 500+”) komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz, 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). Świadczenie dobry start stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy. Jednocześnie w konsekwencji konieczne będzie uchylenie omawianych uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.
Ponadto, dbając o prawidłowy rozwój polityki prorodzinnej Rządu, wprowadzonych zostanie kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jak wskazano powyżej, obecnie na gruncie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów realizowane jest wsparcie rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w postaci świadczenia pieniężnego. Analogiczne rozwiązane przeniesione zostanie na grunt ustawy. Rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie pieniężne dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat.

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
- podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r.,
- rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa,
- wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów osób duchownych),
- wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone,
- wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
- wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry