BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r80435377968,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-Pol.html
2020-10-29, 03:45
Numer projektuRD525
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)(Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.). Propozycja przedmiotowej nowelizacji została zgłoszona przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, który zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydzielenie w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Proponowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach gdzie jest ona prowadzona.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres zmian wprowadzanych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odnosi się wyłącznie do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpią dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres zostanie podzielony.
W części III załącznika do nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów Wyjaśnienia PKD 2007 odniesienia do podklasy PKD 93.29.Z, zawarte w opisach podklas PKD: 52.22.A, 52.22.B, 56.30.Z, 77.21.Z, 93.11.Z oraz 93.19.Z, zostaną zastąpione odniesieniami do podklasy 93.29A lub 93.29.B.
Odpowiednie zmiany dostosowujące wprowadzane są również w części IV załącznika do nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w Kluczu powiązań PKD 2004 – PKD 2007 (Tablica Nr 1) i Kluczu powiązań PKD 2007 – PKD 2004 (Tablica Nr 2),

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian