Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID224
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r. 

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Częściowe rozdysponowanie, na podstawie uchwały Rady Ministrów, środków rezerwy celowej poz. 19 (ok. 308 tys. zł na wynagrodzenia dla 6 etatów) wynika z konieczności wsparcia priorytetowych zadań Rządu, które są realizowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Zadania te dotyczą:

  1. Realizacji programu dotacyjnego Ministra w zakresie ochrony i kultywacji kultury ludowej i tradycyjnej
    Strategicznym celem tego programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz narodowym, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane są przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. Systematycznie wzrasta liczba wniosków rozpatrywanych przez MKiDN o udzielenie wsparcia z tego programu.
  2. Nadzoru i kontroli nad nowymi jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz fundacjami
    W związku z decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stale rośnie liczba nowych państwowych instytucji kultury oraz liczba współprowadzonych samorządowych instytucji kultury ( kolejnych 6 instytucji w 2019 r.). Dodatkowo ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (której przepisy częściowo weszły w życie w lipcu, a częściowo w październiku 2018 r.) nałożyła na MKiDN nowy obowiązek w zakresie kontrolowania nadzorowanych fundacji, które w ciągu roku dokonały obrotu gotówkowego w kwocie powyżej równowartości 10 000 euro. Obecnie w rejestrach MKiDN jest ok. 6 tys. fundacji.

     3. Obsługi legislacyjnej zmian prawa medialnego
         Zapewnienie zgodności polskiego prawa z prawem europejskim, a także stworzenie ram prawnych umożliwiających rozwój rynku medialnego jest jednym z kluczowych zadań
         realizowanych przez MKiDN. Prace, które wymagają zintensyfikowania, dotyczą w szczególności następujących obszarów:

- dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych;

- przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych;

- regulacji prawnych odnoszących się do koncentracji przedsiębiorców na rynku mediów;

- ustawy o radiofonii i telewizji − tzw. ustawy „deregulacyjnej”;

- ustawy – Prawo prasowe.

4. Wzmocnienia i rozwoju strategii informacyjno-promocyjnej
Przewiduje się w szczególności rozwój i rozszerzenie kanałów komunikacyjnych oraz analizę i monitoring otoczenia informacyjnego. Planuje się również wdrożenie i nadzór nad    spójnym systemem identyfikacji wizualnej oraz zwiększenie udziału MKiDN w wydarzeniach zewnętrznych.

5. Wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.
Jednym z priorytetów MKiDN jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu dóbr kultury, ochrona poszczególnych składników dziedzictwa przy utrzymaniu swobody obrotu oraz     celowości i opłacalności istnienia własności prywatnej ruchomych dóbr kultury. Wymaga to prowadzenia coraz większej liczby postępowań administracyjnych w sprawie wydawania jednorazowych pozwoleń na stały wywóz zabytków za granicę oraz prowadzenia współpracy z rzeczoznawcami i ekspertami, Policją, Krajową Administracją Skarbową, czy Strażą Graniczną.

Sprawna realizacja wskazanych zadań wymaga dodatkowych zasobów kadrowych. Przy opracowaniu uchwały zostanie uwzględniona konieczność racjonalnego wydatkowania środków budżetowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały zakłada rozdysponowanie części środków finansowych ujętych w ww. rezerwie celowej na wsparcie realizacji zadań wymienionych w pkt 1.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.04.2019
do góry