Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuZD7
Tytuł

Założenia projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane obecnie w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie jest prowadzonych szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów oraz środowiska medyczne. Jednak, jak dotychczas wprowadzenie wymagań jakościowych nie wiąże się z ich dostateczną i systematyczną oceną spełnienia. Systemowe podejście do zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej wymaga przede wszystkim oceny zjawiska „niedostatecznej jakości” i skali jego występowania, wskazania głównych przyczyn i konsekwencji, oraz wprowadzenia rozwiązań stymulujących do poprawy. Założeniem proponowanej legislacji jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres projektowanej regulacji zakłada wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
1. autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą (system autoryzacji);
2. systemowego monitorowania zdarzeń niepożądanych (system monitorowania zdarzeń niepożądanych);
3. prowadzenia wewnętrznych systemów monitorowania jakości i bezpieczeństwa;
4. monitorowania klinicznych wskaźników jakości;
5. funkcjonowania rejestrów medycznych;
6. zwiększenia znaczenia systemu akredytacji w ochronie zdrowia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Józef Król Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.04.2018
Rejestr zmian