Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID156
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Afrykański pomór świń (ASF) to ogromny, epizootyczny problemem, który dotyka Polskę, powodując skutki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.
W lutym 2014 r. wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi.
W komunikacie z dnia 8 lutego 2018 r. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 29 stycznia - 4 lutego  2018 r., wystąpienia 1267 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.
W związku z dynamicznym przyrostem przypadków ASF podjęto działania zaradcze zmierzające nie tylko do likwidacji ognisk i przypadków ASF, ale ograniczenia ryzyka związanego z dalszym przedostawaniem się zarażonych zwierząt przez wschodnią granicę. Jest to bowiem główny kierunek, z którego nastąpiło rozpowszechnienie ASF na teren Polski.
Ponadto od dnia 23 grudnia 2017 r. również w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy granicy z Rosją potwierdzonych zostało 18 przypadków ASF u dzików.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skutecznym sposobem ograniczenia rozpowszechniania ASF jest budowa zapory wzdłuż granicy  z Białorusią, Ukrainą oraz Rosją.
Planuje się budowę zapory o długości ponad 1200 km w postaci ogrodzenia leśnego – analogicznego do ogrodzeń stosowanych w drogownictwie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Głównym założeniem ww. projektu uchwały była koncepcja walki z rozpowszechnianiem się afrykańskiego pomoru świń za pomocą budowy zapory w postaci ogrodzenia leśnego wzdłuż granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Projekt został poddany szerokim konsultacjom publicznym oraz był uzgadniany z członkami Rady Ministrów. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r. odroczyła podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia ww. programu, postanawiając o konieczności przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień. 
Zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), opublikowaną w dniu 11 lipca 2018 r., budowa zapory będzie nieskuteczna. 
Wobec powyższego właściwym wydaje się rezygnacja z koncepcji zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń za pomocą budowy zapory, a zatem wskazana jest rezygnacja z dalszego procedowania ww. projektu.

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2018
do góry