BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r78609357,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-dotacji-udzielanej-w-celu-zapewn.html
2020-09-18, 08:54
Numer projektuRD122
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych ustaw (DZ.U. z 2016 r., poz. 266) kompetencje w zakresie udzielania dotacji celowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przejął od ministra właściwego do spraw gospodarki minister właściwy do spraw energii. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2012, poz. 394) do zmienionego stanu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana występującego w treści rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki na ministra właściwego do spraw energii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Skobel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.04.2018
Rejestr zmian