BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r77944477559360,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-utworzenia-kontyngentu-policyjnego-wydz.html
2020-10-26, 08:52
Numer projektuID234
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego, wydzielonego do udziału w Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku przesłało przez Departament Spraw Międzynarodowych MSWiA do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji informację na temat możliwości zaangażowania przedstawicieli polskiej Policji w misję UNMISS w Sudanie Południowym. W ocenie MSZ, rosną oczekiwania wobec Polski co do zwiększenia zaangażowania w misje pokojowe ONZ, z uwagi na niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa i związaną z tym faktem odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe.
W wyniku przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji analizy ustalono, że istnieje możliwość delegowania do UNMISS kontyngentu składającego się maksymalnie z siedmiu przedstawicieli polskiej Policji. W dniu 8 czerwca 2018 r. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zatwierdził koncepcję utworzenia kontyngentu. Przeprowadzona w dniach 23–27 października 2018 r. przez przedstawicieli BMWP KGP wizyta studyjna w Sudanie Południowym również potwierdziła możliwość i zasadność utworzenia kontyngentu w ramach UNMISS. Podstawowym aktem prawnym umożliwiającym przeprowadzenie powyższego projektu jest stosowna uchwała Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane przez Polskę wsparcie polegałoby na utworzeniu i wysłaniu w rejon działania misji Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS), w którego skład weszliby funkcjonariusze lub pracownicy Policji w łącznej liczbie nie przekraczającej 7 osób (§ 1 ust. 1 i 2 projektu uchwały). Cel kontyngentu to realizacja mandatu Misji Narodów Zjednoczonych, o której mowa w § 1 ust. 1 projektu, obejmującego między innymi: ochronę ludności cywilnej przed przemocą fizyczną; monitorowanie przestrzegania praw człowieka; zapewnienie warunków pozwalających na dostarczanie i dystrybucję pomocy humanitarnej; wspieranie wdrażania porozumienia pokojowego. Będzie on realizowany przez doradztwo, monitorowanie, asystę oraz szkolenie Sił Policyjnych Sudanu Południowego, zgodnie z Rezolucją nr 1996 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS) oraz aktualnie obowiązującą Rezolucją nr 2406 (2018) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany mandatu i przedłużenia okresu działania Misji Narodów Zjednoczonych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.07.2019
Rejestr zmian