Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC108
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność powstania projektu ustawy wynika z podjęcia przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego zakładającego odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) od dnia 1 października 2018 r. Obecnie dyrektywa 2016/97 ustanawia termin transpozycji i stosowania na dzień 23 lutego 2018 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, projektowana ustawa zakłada przede wszystkim zmianę terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 23 lutego 2018 r. na 1 października 2018 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa zakłada zmianę terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 23 lutego 2018 r. na 1 października 2018 r.

Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skutkuje również koniecznością zmiany:
1. przepisu epizodycznego zawartego w art. 101 ust. 1, odnoszącego się do dodatkowych wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin obowiązywania tego przepisu jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy),
2. przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, przewidującego termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się przesunięcie tego terminu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Projekt ustawy zakłada również dokonanie korekty niektórych przepisów ustawy poprzez zmianę błędnych odesłań zawartych w art. 62 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 3-5 oraz 106 ust. 5.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.01.2018
Rejestr zmian