Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD510
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 133, z późn. zm.) ma na celu sprostowanie i doprecyzowanie przepisów ww. ustaw mających odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do lokali mieszkalnych, internatów i kwater internatowych będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W art. 1 projektu ustawy proponuje się dokonanie kilku  zmian w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, w tym:
1) w art. 88 ust. 1 ww. ustawy, w wyliczeniu przepisów, jakie mają odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA proponuje się dodatkowo wskazać art. 41 (dotyczy: zasad umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych). Propozycja ta ma na celu ujednolicenie zasad umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych wynikających z ww. ustawy w odniesieniu do tego typu zasad obowiązujących w Agencji Mienia Wojskowego, tak aby należności wynikające z tej samej podstawy prawnej, tj. przepisów ww. ustawy mogły być umarzane, odraczane i rozkładane na raty na tych samych zasadach zarówno w przypadku należności przysługujących Agencji Mienia Wojskowego, jak i należności przysługujących ZZM MSWiA. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zadania Agencji Mienia Wojskowego wynikające z tej ustawy w stosunku do wskazanych w tym przepisie osób uprawnionych z resortu spraw wewnętrznych i administracji wykonuje Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA i są one ze sobą tożsame;
2) proponuje się uchylenie art. 89 ww. ustawy (dotyczy: dopłat przez ZZM MSWiA do wykupu lokali mieszkalnych od jednostek samorządu terytorialnego przez osoby uprawnione z resortu spraw wewnętrznych i administracji), jako przepisu różnicującego uprawnienia emerytów lub rencistów wojskowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i członków ich rodzin w stosunku do emerytów lub rencistów wojskowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i członków ich rodzin. Wcześniej,
tj. do dnia 30 czerwca 2004 r. przepis ten (zawarty uprzednio w art. 86 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP) dotyczył zarówno osób uprawnionych z resortu obrony narodowej, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji, a jego zastosowanie do osób uprawnionych z resortu obrony narodowej zostało wyłączone przez zmianę brzmienia art. 86 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP na podstawie art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203, z późn. zm.).
W art. 2 projektu ustawy proponuje się dokonanie kilku  zmian w ustawie z dnia 22 czerwca  995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:
1) w art. 78b ust. 1 ustawy, w wyliczeniu przepisów, jakie mają odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA proponuje się dodatkowo wskazać art. 36 ust. 2 (dotyczy: wartości odtworzeniowej lokalu, której w skali roku nie mogą przewyższać opłaty za używanie lokalu), art. 36 ust. 3 (dotyczy: prawa do pobierania zaliczek na opłaty pośrednie) oraz art. 37 ust. 2 i 3 (dotyczy: solidarnej odpowiedzialności pełnoletnich osób zamieszkałych w lokalu za uiszczanie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich). Wskazanie art. 36 ust. 2 ustawy jako przepisu mającego odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA jest konsekwencją wcześniejszego wskazania w tym zakresie przepisu art. 36 ust. 1, który posługuje się pojęciem wartości odtworzeniowej lokalu, a sposób ustalania tej wartości i organ właściwy do jej ogłoszenia określa art. 36 ust. 2 ustawy. Na dzień dzisiejszy prawo do pobierania zaliczek na opłaty pośrednie wynika jedynie w sposób pośredni z treści art. 36 ust. 1 ustawy mającego odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA, co powoduje wątpliwości i spory interpretacyjne. Natomiast przepis o solidarnej odpowiedzialności pełnoletnich osób zamieszkałych w lokalu za uiszczanie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich nie jest nigdzie wskazany, jako przepis mający odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA (odpowiedzialność ta wywodzona jest na zasadach ogólnych i niekiedy bywa to mało skuteczne), co w praktyce utrudnia dochodzenie należności z tego tytułu od wszystkich pełnoletnich osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym (a nie tylko od głównego najemcy/użytkownika lokalu mieszkalnego). Propozycja ta ma na celu doprecyzowanie i ujednolicenie ww. kwestii na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku lokali mieszkalnych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego;
2) w art. 78c ust. 1 ustawy, w wyliczeniu przepisów jakie mają odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA, proponuje się dodatkowo wskazać art. 31 (dotyczy: zakazu podnajmu i użyczania lokali mieszkalnych) oraz art. 80 (tj. przepis karny za samowolne zajęcie lokalu mieszkalnego albo oddanie go w podnajem lub użyczenie oraz za zakłócanie osobom mieszkającym w danym budynku korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do tego lokalu). Propozycja ta wynika z faktu, iż lokale mieszkalne będące w zasobie ZZM MSWiA (podobnie jak ma to miejsce w przypadku lokali mieszkalnych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego) przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, na zasadach określonych w ww. ustawie, a tym samym nie powinny być przedmiotem podnajmu lub użyczenia na rzecz innych osób. Dodanie w art. 78c ust. 1a jest zaś konsekwencją wskazania art. 80 ustawy jako przepisu mającego odpowiednie zastosowanie do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZZM MSWiA (przepis ten jest analogią do uregulowania zawartego w art. 82 ustawy odnoszącego się do lokali mieszkalnych Agencji Mienia Wojskowego);
3) doprecyzowanie w art. 78d ust. 1 ustawy, iż wskazane w nim przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, a nie lokali mieszkalnych. Propozycja ta ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie możliwości stosowania wskazanych w art. 78d ust.1 przepisów ustawy do internatów i kwater internatowych, będących w zasobie ZZM MSWiA. Przepisy art. 51, art. 53 ust. 1-4 i art. 53a przedmiotowej ustawy dotyczą internatów i kwater internatowych, a tym samym odesłanie zawarte w art. 78d ust. 1 ustawy również powinno odnosić się do internatów i kwater internatowych, a nie lokali mieszkalnych. Art. 3 projektu ustawy zawiera przepis przejściowy umożliwiający zakończenie na dotychczasowych zasadach wszczętych wcześniej w trybie art. 89 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego postępowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry