BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7641074112,Projekt-ustawy-o-Polskiej-Agencji-Geologicznej.html
2020-10-29, 03:35
Numer projektuUD118
Tytuł

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie zadania państwa w zakresie geologii, w tym inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań zmierzających do rozpoznania budowy geologicznej kraju (w tym prowadzenie prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej) wykonuje państwowa służba geologiczna. Pełni ją Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – dalej PIG-PIB (art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. 2016, poz. 1131, z późn. zm. – dalej ustawa P.g.g.), który jest jednostką badawczą. Oznacza to, że PIG-PIB działa przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2015, poz. 1095, z późn. zm.)
i realizuje przede wszystkim zadania jednostki naukowej. Nie jest to sytuacja pożądana, szczególnie biorąc pod uwagę ważkość kwestii związanych z prowadzeniem przez Polskę spójnej i skutecznej polityki surowcowej. W ramach PIG-PIB ok. 3/4 zatrudnionych wykonuje zadania państwowej służby geologicznej, ale są to działania nieefektywne z uwagi na swoistą dwoistość zatrudnienia. Częściową próbą rozwiązania tego problemu było wydzielenie w ramach PIG-PIB pionów ds. państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Rozwiązanie to nie daje jednak możliwości sprawnego funkcjonowania służby ani też nie nadaje jej kompetencji działania w imieniu Skarbu Państwa.
W toku prac nad ustawą pojawiła się potrzeba wyposażenia planowanego do powołania podmiotu w jeszcze szersze zadania i kompetencje niż pierwotnie planowano oraz zabezpieczenia odpowiednich środków na ich realizację, dotyczy to m.in. działalności edukacyjnej oraz promocyjnej w zakresie geologii i górnictwa (np. geoparki) oraz dodatkowe zadania z zakresu hydrogeologii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planuje się powołanie odrębnej, wyspecjalizowanej agencji wykonawczej, która będzie pełniła państwową służbę geologiczną, posiadając szersze niż obecnie zadania i kompetencje. Podmiotem tym będzie Polska Agencja Geologiczna (dalej PAG), działająca na podstawie odrębnej ustawy. Będzie ona narzędziem niezbędnym do prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa, inicjującym działania do dokładniejszego rozpoznania geologicznego kraju oraz zapewnienia wiarygodnej oraz pełnej informacji geologicznej.
Pracownicy PAG nie będą objęci pragmatyką zawodową naukowców (m.in. konieczność pracy naukowej oraz uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych), jak jest obecnie, gdy wykonując zadania państwowej służby geologicznej pracują w instytucie badawczym.
Poza zadaniami państwowej służby geologicznej, wyszczególnionymi obecnie w art. 162 ustawy P.g.g. PAG będzie m.in.:
- realizowała strategie i programy związane z polityką surowcową państwa,
- weryfikowała zasoby złóż kopalin,
- monitorowała rozwój nowych technologii w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji gruntów po działalności górniczej, przetwarzania odpadów w celu odzysku surowców mineralnych,
- prowadziła działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w zakresie geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody nieożywionej, w tym nadawała certyfikaty geoparkom,
- reprezentowała polski interes gospodarczy i naukowy w dziedzinie geologii,
- weryfikowała wyceny informacji geologicznej,
- zajmowała się rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, przekształconych w wyniku robót geologicznych lub górniczych,
- tworzyła spółki kapitałowe w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin ze złóż lub w celu rekultywacji lub zagospodarowania zrekultywowanego gruntu,
- nabywała lub obejmowała akcję lub udziały w spółkach kapitałowych, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż.
Ponadto PAG przejmie wszystkie zadania państwowej służby hydrogeologicznej wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.04.2019
Rejestr zmian