Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID227
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecne postanowienia zawarte w uchwale nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO uniemożliwiają finansowanie Projektu w momencie powierzenia realizacji zadań Projektu podmiotom pełniącym państwową służbę geologiczną oraz jednostkom podległym i nadzorowanym, które są właściwe do jego realizacji. Zgodnie z § 3 ust. 1 jako Wykonawcę wskazano ministra właściwego do spraw środowiska, działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju. Natomiast w § 5 ust. 2 mowa jest o tym, że środki na realizację Programu z NFOŚiGW są przekazywane na podstawie umowy zawartej przez NFOŚiGW z Wykonawcą Programu, na jego wyodrębniony rachunek.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wskazanie, że Wykonawca Programu może powierzać realizację zadań Programu podmiotom pełniącym państwową służbę geologiczną, organom i jednostkom podległym Wykonawcy Programu albo przez niego nadzorowanym oraz – na podstawie porozumienia – innym jednostkom sektora finansów publicznych. Przy czym wskazane będzie, że Wykonawca określi zakres oraz koszt powierzonych zadań tym podmiotom, a podmioty te, przedstawią Wykonawcy roczne sprawozdanie z realizacji zadań Programu oraz harmonogram prac na rok następny, do dnia 28 lutego każdego roku.
Ponadto, proponuje się rozwiązanie, dzięki któremu środki pozabudżetowe na realizację Programu będą przekazywane na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę lub podmioty, którym powierzono realizację zadań Programu, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innym finansującym, na wyodrębniony rachunek.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.05.2019
do góry