Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC128
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany ustawy – Prawo energetyczne wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty. Zmiany te, są niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), zapewnienie braku możliwości ustanowienia zróżnicowanych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w różnych częściach KSE, umożliwienie terminowego wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Kodeksy Sieci na Państwa Członkowskie i poszczególnych uczestników rynku, a także efektywne funkcjonalnie i kosztowo wdrożenie przepisów Kodeksów Sieci do krajowego porządku prawnego.
Proponowana zmiana, odnosząca się do sprzedaży rezerwowej, ma na celu kompleksowe uregulowanie tego zagadnienia dla obu nośników energii. Obecnie w ww. ustawie istnieją uregulowania odnoszące się jedynie do sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. W tym celu w projekcie proponuje się wprowadzenie ustawowego umocowania operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego (tzw. sprzedaż rezerwowa – projektowany art. 5aa). Ponadto przewidziano dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży. W takiej sytuacji sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu (projektowany art. 5ab).
Zmiana dotycząca modyfikacji zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej podniesienie z 30 % do 100 % ma na celu poprawę przejrzystości rynku energii. Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie można pozwolić na funkcjonowanie tego rynku w sposób nieprzejrzysty. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znaczna część energii omija główny rynek giełdowy. Podniesienie obliga do poziomu 100 procent ma na celu ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii elektrycznym na rynku hurtowym, nie wynikających z czynników fundamentalnych wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów. Jednocześnie prognozuje się zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen, dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii i ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję. Powyższe, w ocenie projektodawcy, ustabilizuje ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym na konkurencyjnym poziomie, co w konsekwencji zapobiegnie nieuzasadnionym ich wzrostom dla odbiorców energii elektrycznej. Rozwiązanie to powinno długoterminowo poprawić pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej.
W związku z nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, należy objąć przepisem sankcyjnym wprowadzanie do obrotu paliwa „niesortowanego”, o którym mowa w art. 7 ust. 7a pkt 1 - 4 tej ustawy. Wprowadzanie paliwa niesortowanego jest przewinieniem takim samym w skutkach, jak wprowadzanie paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, dlatego też oba zakazy powinny być sankcjonowane w ten sam sposób. W związku z powyższym, w celu zapewnienia komplementarności przepisów, przepis karny znajdujący się w art. 34a ust. 1 powinien zostać rozszerzony zgodnie z propozycja zawartą w projekcie.
Zmiana w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma na celu usprawnienie planowania rozwoju sieci na obszarze gminy. Obecnie obowiązek opracowywania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji spoczywa na wszystkich operatorach systemów dystrybucyjnych gazowych, którzy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne opracowują i uzgadniają z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Praktyka stosowania tego przepisu pokazuje jednak wyraźnie, że celowe jest ograniczenie tego obowiązku wyłącznie do największych operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i zasoby, w tym finansowe. Na gruncie ustawy – Prawo energetyczne za taki podmiot można uznać operatora systemu dystrybucyjnego, który zgodnie z wymogiem art. 9d ust. 1d ustawy – Prawo energetyczne pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją paliw gazowych, tj. który obsługuje ponad 100 tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego. To właśnie największy operator posiada najlepsze kompetencje i wiedzę pozwalające opracować przedmiotowy program. Program ten będzie częścią planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, co pozwoli skorelować rozwój sieci stacji gazu ziemnego z rozbudową sieci gazowej na obszarze kraju.
Projektowana zmiana w ustawie  o gospodarce nieruchomościami, poprzez nadanie decyzji starosty, o której mowa w art. 124b ust. 1 tej ustawy (tj. decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii) rygoru natychmiastowej wykonalności, ma na celu poprawę jakości świadczonych na rzecz ogółu obywateli usług dystrybucji energii elektrycznej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej.
Projektowane regulacje, w ocenie projektodawcy, nie spowodują wzrostu cen energii elektrycznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obejmuje następujące zmiany:
- w ustawie – Prawo energetyczne:
1) uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę;
2) wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty w zakresie:
a) zobowiązania OSP do opracowania Wymogów ogólnego stosowania;
b) nadania kompetencji Prezesowi URE do rozstrzygania w przypadkach, w których właściwy operator ma wątpliwość, czy dane urządzenie, instalacja lub sieć może być uznane za istniejące;
3) modyfikacji zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na rynkach konkurencyjnych poprzez jego podniesienie z 30 % do 100 %;
- w ustawie o gospodarce nieruchomościami:
nadanie decyzji starosty, o której mowa w art. 124b ust. 1 tej ustawy (tj. decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii) rygoru natychmiastowej wykonalności.
- w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
wprowadzenie zmiany porządkującej w art. 34a ust. 1. Zmiana ma charakter redakcyjny i wprowadzona jest w celu zapewnienia komplementarności przepisów.
- w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych:
zmiana podmiotu mającego obowiązek opracowywania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji, z wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, na operatora systemu dystrybucyjnego, który zgodnie z wymogiem art. 9d ust. 1d ustawy – Prawo energetyczne pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją paliw gazowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Skobel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian