Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD426
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie jest uzasadnione potrzebą:
1) usprawnienia i skrócenia procesu zatrudniania pracowników w celu zastępstwa pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, dla zapewnienia ciągłości realizacji bieżących zadań;
2) polepszenia współpracy z urzędami pracy, które kierując stażystę do Agencji wymagają niejednokrotnie deklaracji zatrudnienia i stworzenia szans na zatrudnienie dla uczestników stażów organizowanych przez Agencję wspólnie z urzędami pracy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się w art. 12 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) wprowadzenie wyłączenia obowiązku przeprowadzania naboru na zasadach określonych w tej ustawie w przypadku zatrudniania pracowników w celu zastępstwa pracownika Agencji w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, jak też w przypadku nawiązywania stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z osobą, która ukończyła w Agencji staż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.03.2019
Rejestr zmian