Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD132
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest zapobieganie problemowi korupcji w instytucjach ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jako realny problem powinna być szczególnie piętnowana w wymiarze sprawiedliwości. Konstytucja RP w art. 10 stanowi, że ustrój Rzeczpospolitej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce sądy i trybunały. Wymiar sprawiedliwości sprawują zgodnie z art. 175 Konstytucji RP: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, wojskowe i administracyjne. Natomiast kwestia braku konstytucyjnego umocowania prokuratury nie może świadczyć o tym, że prokurator będzie wyłączony z systemu wymiaru sprawiedliwości. W odniesieniu do zadań i funkcji jakie realizuje prokuratura należy stwierdzić, iż prokurator pełni funkcje związane ze współdziałaniem z sądami sprawującymi wymiar sprawiedliwości. Celem projektu jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej w stosunku do sędziów, ławników, prokuratorów, którzy w związku z prowadzonymi na podstawie ustawy postępowaniami sprzeniewierzyli się zasadzie bezinteresowności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawodawca ma prawo do kreowania polityki karniej państwa chociażby poprzez ingerencję w obowiązujące przepisy prawa karnego materialnego. Celem proponowanych zmian jest zapewnienie bezinteresowności działań sądów oraz prokuratorów. Wyrazem wzmożenia ochrony zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest ujęcie przestępczych zachowań jako zbrodni. Propozycja przewiduje, że sędzia, ławnik, prokurator za inkryminowane zachowanie podlegał będzie karze nie krótszej niż 3 lata. Korupcja to zanik standardów etycznych w społeczeństwie, brak wzajemnego zaufania, redukcja kapitału społecznego. Środowisko korupcyjne niewątpliwie utrwala tylko istniejące przywileje i nierówności społeczne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-